Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Търговия с дългови инструменти

  Управлявай свободните си средства чрез инвестиции в нискорискови и високоликвидни активи

  Чрез инвестиции в облигации може да реализираш фиксиран доход при ниско до умерено ниво на риск. Богатият набор от финансови инструменти, които KBC Банк предлага, ти предоставят възможността да намериш подходящата за теб инвестиция.

  Предимства

  • Инвестиция в нискорискови активи

   Инвестициите в държавни ценни книжа са считани за едни от най-нискорисковите. Те са подходящи за вас, ако сте по-консервативен инвеститор и търсите нисък риск. Ако сте инвеститор, който желае по-високорискови инвестиции, може да се насочите към корпоративните облигации.

  • Фиксирана доходност

   Държана до падежа, облигацията ще ви донесе фиксирана годишна доходност, която е известна още при нейната покупка. Като държател на този тип финансов инструмент, получавате годишни лихвени плащания всяка година и главнично плащане, равно на номиналната стойност на облигацията на падеж.

  • Избор на срок и валута на инвестицията

   Като инвеститор може да изберете облигация със срок до падеж, съобразен с вашите потребности. Същото е валидно и за валутата, в която е деноминиран избрания финансов инструмент.

  • Висока ликвидност

   Облигациите в повечето случаи са високоликвидни активи, имат постоянен вторичен пазар и като инвеститор може да продадете притежаваните от вас облигации по всяко време. Трябва да знаете, че при продажба преди падеж, може да бъде реализирана капиталова загуба спрямо покупната цена.

  Детайли

  KBC Банк е първичен дилър на български държавни ценни книжа и е един от активните маркет мейкъри на родния вторичен пазар. Банката предлага пълния набор от услуги, свързани с търговията с български и чуждестранни държавни и корпоративни облигации.

  Услуги

  • Участие на организираните от БНБ аукциони за продажба на държавни ценни книжа на Република България.
  • Достъп до първичен пазар на голямо разнообразие на чуждестранни държавни и корпоративни облигации.
  • Вторична търговия с български държавни ценни книжа.
  • Вторична търговия с чуждестранни държавни и корпоративни облигации, посредством достъп до финансовите пазари в основните финансови центрове.
  • Съхранение на ценни книжа.

  При търговията с облигации, няма изисквания за минимална сума за инвестиране, освен ако самият финансов инструмент не предполага друго.

  Такси

  Съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица.

  Кандидатстване

  Как да стартираш търговия с дългови инструменти?

  Посети офис на банката и подпиши договор за инвестиционно обслужване, за което е необходима личната ти карта. Търговията с облигации се осъществява чрез подаване на поръчка по телефон, е-мейл или в наш офис, на базата на предварителна котировка от нашите брокери или дилъри.

  Критерии по кандидатстване

  За да търгуваш с ценни книжа е необходимо да имаш навършени 18 години и открита разплащателна или друга сметка в KBC Банк.

  Често задавани въпроси

  Какви плащания получавам като притежател на облигация?

  Притежателите на облигации следва да очакват два вида плащания:

  • Годишни лихвени плащания – това са фиксирани годишни плащания, базирани на предварително определен (при емитранието) лихвен процент
  • Главнично плащане – пълно изплащане на номиналната стойност на падеж

  Какви са рисковете свързани с търговията с тези инструменти?

  Всяка търговия с финансови инструменти е свързана с определени рискове. Въпреки, че облигациите и особено държавните ценни книжа се считат за нискорискови инвестиции, те носят някои рискове за инвеститорите.

  Сред тях са:

  • Риск от неплатежоспособност на емитента или кредитен риск – това е рискът от невъзможност издателя на облигацията да посрещне своите задължения и да извърши дължимите плащания.
  • Пазарен риск – риск от промяна в цената на облигациите възоснова на неблагоприятни пазарни движения и реализиране на капиталова загуба вследствие на това.
  • Валутен риск – риск от неблагоприятна промяна на курса на валутата в която са деноминирани ценните книжа, ако тя е различна от местната за инвеститора валута.
  • Лихвен риск – риск от покачване на референтните лихвени нива или доходността по бенчмарковите ценни книжа, което при равни други условия води до понижение в цената на облигациите.

  До колко съм защитен като инвеститор?

  В България действа Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, който покрива загуби вследствие на фалит на инвестиционен посредник в размер до 90% от притежаваните активи, но не повече от 40 000 лева. На компенсация от Фонда подлежат инвеститорите които са класифицирани като „непрофесионални клиенти“.

  Съобразно действащите законови разпоредби, KBC Банк съхранява ценните книжа на клиентите разделени от собствените си ценни книжа. В зависимост от вида на ценните книжа, те се съхраняват в Централен Депозитар АД, Българска Народна Банка или чуждестранни депозитари.

  В случай на фалит на емитент, собствениците на облигации се нареждат преди акционерите при удовлетворяване на кредиторите.

  С какви инструменти мога да търгувам?

  KBC Банк предлага за търговия голямо разнообразие от финансови инструменти, в т.ч. акции, борсово търгувани фондове, държавни ценни книжа, корпоративни облигации, структурирани продукти и др.

  Какви са таксите и комисионните, свързани с търговията на ценни книжа?

  Всички такси и комисионни са описани в тарифата на банката, която е достъпна на уебстраницата на KBC Банк.

  Какви стъпки да предприема, за да търгувам с ценни книжа?

  За да търгувате с финансови инструменти чрез KBC Банк, трябва да станете клиент на банката и да подпишете договор за инвестиционно обслужване.

  Как да купувам и продавам финансови инструменти?

  Поръчки за финансови инструменти се приемат от нашите брокери както по телефон, така и по електронна поща. В допълнение, поръчка може да се подаде в избрани офиси на банката.

  Какво представляват облигациите?

  Дълговите ценни книжа (облигации) представляват заем на средства, които емитентът се ангажира да върне на точно определена бъдеща дата и срещу предварително определена лихва. Облигациите са свободно прехвърляеми.

  Какви видове облигации съществуват?

  Облигациите се различават по няколко основни критерия, между които емитент, срок до падеж, вид лихвен процент и др.

  Според емитента облигациите биват:

  • Държавни ценни книжа
  • Облигации, емитрани от наддържавни организации (например Европейска Инвестиционна Банка)
  • Общински облигации
  • Корпораративни облигации (емитирани от търговски дружества)

  Според срока до падеж:

  • Краткосрочни – срок до падеж 1 година
  • Средносрочни – срок до падеж до 5 години
  • Дългосрочни – срок до падеж – над 5 години

  Според вида на лихвеното плащане се делят на:

  • С фиксирана лихва – носят фиксиран лихвен % върху номиналната стойност
  • С плаваща лихва – носят плаваща годишна лихва, изчислена на базата на пазарен индекс

  Според вида на плащане на главницата:

  • Облигации, при които цялата главница се изплаща на падеж
  • Амортизиращи облигации – главницата се изплаща спрямо предварително определен план

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността.

  Контакти

  Отдел Продажби на капиталовите пазари

  Брокери финансови инструменти
  Тел.: (+359 2) 91 985 490, (+359 2) 91 985 496

  Началник отдел "Продажби на капиталовите пазари"
  Тел.: (+359 2) 91 985 456

  Офиси на банката

  Посети най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.