Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Референтни лихвени проценти

  Лихвени проценти за кредити в лева

  Референтният лихвен процент (РЛП) за кредити на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка ("БНБ") "Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и НТООД", а при промяна – в аналогична лихвена статистика на БНБ, която включва депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца, в официалната парична единица в България от лихвена статистика, обявявана на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg, (или на друга страница, която заменя страницата на БНБ).
  Лихвата в частта Референтен лихвен процент по текущо предлагани кредити в лева се преизчислява и променя от Банката 2 (два) пъти в годината, на 01 март и на 01 септември - "Дата на лихвено преизчисляване". Преизчисляването се прави съгласно последно обявената стойност на интернет страницата на БНБ преди датите на лихвено преизчисляване.

  Референтният лихвен процент (РЛП) за овърдрафти на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 1 (един) ден до 1 (един) месец от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) "Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и НТООД", а при промяна – в аналогична лихвена статистика на БНБ, която включва депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца, в официалната парична единица в България от лихвена статистика, обявявана на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg, (или на друга страница, която заменя страницата на БНБ).

  Лихвата в частта Референтен лихвен процент по текущо предлагани овърдрафти в лева се преизчислява и променя от Банката ежемесечно, на 5-то число от всеки месец - "Дата на лихвено преизчисляване". Преизчисляването се прави съгласно последно обявената стойност на интернет страницата на БНБ преди датата на лихвено преизчисляване.

  Лихвени проценти за кредити в евро

  Референтният лихвен процент (РЛП) за кредити на ФЛ в евро е стойността на 6-месечен Euribor, обявена на страницата на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на друга страница, която заменя страниците на www.euribor.org или www.euribor-rates.eu).
  Лихвата в частта 6-месечен Euribor по текущо предлагани кредити се преизчислява и променя от Банката 2 (два) пъти в годината, на 01 март и на 01 септември - "Дата на лихвено преизчисляване".

  Преизчисляването се прави съгласно стойността на 6-месечния EURIBOR, обявена на страниците на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на друга страница, която заменя страниците на www.euribor.org или www.euribor-rates.eu), два работни дни преди 01 март и 01 септември.

  В изпълнение Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.) („Регламент (ЕС) 2016/1011“), Банката поддържа план за действие, в случай че референтният лихвен процент се промени съществено или изчезне. Към настоящия момент приетия от банката план за действие е следният:

  План за действие

  План за действие съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета и Закон за кредитните институции

  В изпълнение Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.) ("Регламент (ЕС) 2016/1011"), Банката поддържа план за действие, в случай че референтният лихвен процент се промени съществено или изчезне. Към настоящия момент приетия от банката план за действие е следният:

  За кредити в лева

  В случай, че поради каквито и да е причини 5 дни преди Датата на лихвеното преизчисление на сайта на БНБ или друг заместващ сайт не е публикувана стойност на краткосрочен референтен лихвен процент (КЛП)*/средносрочен референтен лихвен процент (СЛП)** по статистика на БНБ за съответния месец, предхождащ месеца, в който се прави съответното преизчисление, банката прилага последната стойност на КЛП/СЛП по статистика на БНБ, официално публикувана на сайта на БНБ, респективно на заместващия сайт, преди първо число на съответния месец, в който се прави съответното преизчисление, за срок три календарни месеца, считано от месеца, следващ месеца, за който има обявен КЛП/СЛП.

  В случай, че след изтичане на горепосочения срок, на сайта на БНБ/респективно заместващия го сайт, все още липсва обявена информация за стойността на КЛП/СЛП по статистика на БНБ за предходните три последователни календарни месеца, за Референтен лихвен процент ще се приеме алтернативен лихвен процент, отразяващ разходите на банките за финансиране в официалната парична единица в България, обявен на официалния сайт на Европейската централна банка или друг официален източник.

  В случай, че все още липсва обявена информация за стойността на КЛП/СЛП по статистика на БНБ за предходните три последователни календарни месеца и не съществува алтернативен лихвен процент, като Референтен лихвен процент занапред ще се прилага стойността на EURIBOR, 2 (два) работни дни (спот вальор) преди Датата на лихвено преизчисление, като срочността на използвания индекс зависи от конкретния договор с клиента.

  В случай че EURIBOR се промени значително или вече не се изготвя се прилага съответно планът за действие за EURIBOR.

  *КЛП се образува от лихвена статистка, публикувана на сайта на БНБ "Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства", която включва депозити с договорен матуритет до 1 месец (над 1 ден до 1 месец) от Домакинства в BGN.

  **СЛП се образува от лихвена статистка, публикувана на сайта на БНБ "Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства", която включва депозити с договорен матуритет до 6 месеца (над 3 до 6 месеца) от Домакинства в BGN.

  За кредити в евро

  В случай, че използваният лихвен бенчмарк – EURIBOR - по договор за кредит се промени значително или вече не се изготвя, то той се заменя:

  • С алтернативна лихвена база, информация за приложимите стойности на която са публикувани на интернет страниците на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на друга страница, която заменя страниците на www.euribor.org или www.euribor-rates.eu),
   или
  • Алтернативен референтен лихвен процент, посочен в лихвената статистика на Българската народна банка (БНБ), информация за приложимите стойности на която са публикувани на страницата на БНБ, респективно на друга страница, която заменя страницата на БНБ,
   или
  • Ако не са налични/публикувани котировки на лихвени бази на интернет страниците на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на други страници, които ги заменят), както и на платформите за анализ и търговия с финансови инструменти (напр. Bloomberg и Reuters), то могат да се използват котировки от междубанков пазар, на които банката може да набавя финансиране.

  Критерии за прилагане

  Новата лихвена база или новият референтен лихвен процент следва да отговаря на следните критерии:

  • Да бъде в същата валута на лихвения бенчмарк, който се заменя. За ЛЕВА е допустимо заместването с новата лихвена база или новият референтен лихвен процент във валута ЕUR, тъй като се считат взаимнозаменяеми, поради наличието на Валутeн борд в България.
  • Да бъде в същата срочност на лихвения бенчмарк, който се заменя.
  • Към новата лихвена база или новият референтен лихвен процент следва да се включи изравнителна надбавка или дисконт, така че крайната лихва да остане непроменена към датата на първоначалното прилагане на замяната и да не превишава последно приложимата лихва по договора, както е отразено в Закон за кредитните институции, Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители.

  Изборът на алтернативна лихвена база се осъществява в съответствие със законовите изисквания за бенчмаркове за лихвени проценти съгласно Приложение 1 към Регламент 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета, както и анализ на съществуващите опции, въз основа на данни, публикувани на общодостъпни водещи финансови сайтове - www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на други страници, които ги заменят), както и на платформите за анализ и търговия с финансови инструменти (напр. Bloomberg и Reuters). Целта на анализа е да се избере лихвена база, която до най-голяма степен да се доближава по характеристики (стойност, срок, валута, очаквания за развитие, волатилност) до тази, която е била приложима по договорните отношения между Банката и нейните клиенти до момента на промяната или отпадането му. Това се налага поради необходимостта от поддържане на устойчива лихвена политика, прилагана от банката. Съгласно действащите процедури в Банката регулярен мониторинг за появата на нови бенчмаркове/продукти с използване на бенчмаркове в рамките на Банката се осъществява от Отдел Контрол на пазарен, ликвиден и операционен риск.

  Предвижда се първоначалното прилагане на замяната да се случи не по-късно от 3 месеца от прекратяванета на бенчамрка или след изтичане на период на фиксиране по договор, като при първоначалното преминаване лихвата съгласно Закона за кредитните институции не може да превишава последно приложимата лихва по договора на клиента. За периода от прекратяване на бенчмарка до първоначалното прилагане на замяната се ползва последната налична стойност на бенчмарк рейта.

  Актуални стойности

  Актуални стойности, които участват при определяне на лихвени проценти по текущо предлагани кредити на физически лица

  За кредити в леваСтойност съгласно публикувана статистика на БНБ преди 01 септември 2023 г.
  Лихвен процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева 0.11
  За овърдрафти в леваСтойност съгласно публикувана статистика на БНБ преди 01 септември 2023 г.
  Лихвен процент по депозити с договорен матуритет над 1 (един) ден до 1 (един) месец от Домакинства в български лева 0.01 %
  За кредити в евроСтойност към 30 август 2023 г., 2 работни дни преди 1 септември 2023 г.
  EURIBOR 6 M 3.956

  Актуални стойности на референти лихвени проценти по съществуващи кредити

  Кредити в лева

  Към момента актуалните стойности на лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, който участва при определяне на лихвените проценти по съществуващи кредити в лева са:

  • За кредитни продукти с дати на промяна 14.01 и 14.07 0.08, последно обявена на интернет страницата на БНБ, преди 14 юли 2023 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.02 и 15.08 0.10, последно обявена на интернет страницата на БНБ, преди 15 август 2023 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 01.03 и 01.09 0.11, последно обявена на интернет страницата на БНБ, преди 01 септември 2023г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.04 и 15.10 0.10, последно обявена на интернет страницата на БНБ, преди 15 април 2023 г.

  Към момента актуалната стойност на лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 1 (един) ден до 1 (един) месец от Домакинства в български лева, която участва при определяне на лихвените проценти по съществуващи овърдрафти в лева е 0.01, последно обявена на интернет страницата на БНБ, преди 01 септември 2023 г.

  Кредити в евро

  Към момента актуалните стойности на 6-месечен Euribor, които участват при определяне на лихвените проценти по съществуващи кредити в евро са:

  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.02 и 15.08 3.928, обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 11.08.2023 г. – 2 работни дни (спот вальор) преди 15.08.2023 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 01.03 и 01.09 3.956, обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 30.08.2023 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 01.09.2023 г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 14.01 и 14.07 3.955 и е обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 12.07.2023 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 14.07.2023г.
  • За кредитни продукти с дати на промяна 15.04 и 15.10 3.510, обявена на сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 12.04.2023 г. - 2 работни дни (спот вальор) преди 15.04.2023 г.

  Архив до 01.07.2018 г.

  Архив на референтните лихвени проценти, прилагани от Банката по кредити на граждани до 01.07.2018 г.

  Дати на определяне на пазарния индексДати на промяна на пазарен индекс6-месечен
  SOFIBOR
  6-месечен
  EURIBOR
  13 февруари 2012 г. 15 февруари 2012 г. 4.403 1.359
  13 август 2012 г. 15 август 2012 г. 2.689 0.625
  13 февруари 2013 г. 15 февруари 2013 г. 2.015 0.369
  13 август 2013 г. 15 август 2013 г. 1.714 0.340
  13 февруари 2014 г. 15 февруари 2014 г. 1.559 0.390
  13 август 2014 г. 15 август 2014 г. 1.277 0.299
  12 февруари 2015 г. 15 февруари 2015 г. 1.169 0.128
  13 август 2015 г. 15 август 2015 г. 0.947 0.046
  11 февруари 2016 г. 15 февруари 2016 г. 0.474 -0.112
  11 август 2016 г. 15 август 2016 г. 0.357

  -0.189

  13 февруари 2017 г. 15 февруари 2017 г. 0.309

  -0.240

  11 август 2017 г. 15 август 2017 г. 0.260

  -0.271

  13 февруари 2018 г. 15 февруари 2018 г. 0.145

  -0.276

  30 август 2012 г. 01 септември 2012 г. 2.634 0.544
  27 февруари 2013 г. 01 март 2013 г. 1.974 0.336
  28 август 2013 г. 01 септември 2013 г. 1.681 0.345
  27 февруари 2014 г. 01 март 2014 г. 1.497 0.384
  27 август 2014 г. 01 септември 2014 г. 1.220 0.267
  26 февруари 2015 г. 01 март 2015 г. 1.121 0.114
  28 август 2015 г. 01 септември 2015 г. 0.947 0.040
  26 февруари 2016 г. 01 март 2016 г. 0.450 -0.129
  30 август 2016 г. 01 септември 2016 г. 0.353 -0.192
  27 февруари 2017 г. 01 март 2017 г. 0.291 -0.238 
  30 август 2017 г. 01 септември 2017 г. 0.260 - 0.273
  27 февруари 2018г. 01 март 2018 г. 0.165  -0.271
  12 януари 2012 г. 14 януари 2012 г. 4.549 1.527
  12 юли 2012 г. 14 юли 2012 г. 3.319 0.779
  10 януари 2013 г. 14 януари 2013 г. 2.170 0.325
  11 юли 2013 г. 14 юли 2013 г. 1.813 0.330
  10 януари 2014 г. 14 януари 2014 г. 1.580 0.390
  10 юли 2014 г. 14 юли 2014 г. 1.399 0.304
  10 януари 2015 г. 14 януари 2015 г. 0.167 1.184
  10 юли 2015 г. 14 юли 2015 г. 0.990 0.049
  12 януари 2016 г. 14 януари 2016 г. 0.599 -0.129
  12 юли 2016 г. 14 юли 2016 г. 0.334 -0.191
  12 януари 2017 г. 14 януари 2017 г. 0.327 -0.234
  12 юли 2017 г. 14 юли 2017 г. 0.268 -0.273
  11 януари 2018 г. 14 януари 2018 г. 0.163 -0.271
  12 юли 2018 г. 14 юли 2018 г. 0.127 -0.271
  13 април 2011 г. 15 април 2011 г. 3.816 1.631
  13 октомври 2011 г. 15 октомври 2011 г. 2.456 1.780
  12 април 2012 г. 15 април 2012 г. 3.816 1.053
  11 октомври 2012 г. 15 октомври 2012 г. 2.456 0.416
  11 април 2013 г. 15 април 2013 г. 1.950 0.329
  11 октомври 2013 г. 15 октомври 2013 г. 1.611 0.340
  11 април 2014 г. 15 април 2014 г. 1.428 0.428
  13 октомври 2014 г. 15 октомври 2014 г. 1.220 0.182
  09 април 2015 г. 15 април 2015 г. 1.077 0.078
  13 октомври 2015 г. 15 октомври 2015 г. 0.919 0.026
  13 април 2016 г. 15 април 2016 г. 0.126 -0.138
  13 октомври 2016 г. 15 октомври 2016 г. 0.346 -0.204
  12 април 2017 г. 15 април 2017 г. 0.282 -0.242
  12 октомври 2017 г. 15 октомври 2017 г. 0.175 -0.274
  12 април 2018 г. 15 април 2018 г. 0.145 -0.271

  Архив след 01.07.2018 г.

  Архив на референтните лихвени проценти, прилагани от Банката по кредити на граждани след 01.07.2018 г.

  Дати на промяна на референтния лихвен процентЛихвен процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева6-месечен
  EURIBOR
  14 юли 2018 г. 0.1276 -0.271
  14 януари 2019 г. 0.13 -0.236
  14 юли 2019 г. 0.12 -0.342
  14 януари 2020 г. 0.10 -0.334
  14 юли 2020 г. 0.07 -0.330
  14 януари 2021г. 0.06 -0.530
  14 юли 2021 г. 0.05 -0.511
  14 януари 2022г. 0.03 -0.529
  14 юли 2022г. 0.02 0.379
  14 януари 2023г. 0.08 2.818
  15 август 2018 г. 0.13 -0.266
  15 февруари 2019 г. 0.13 -0.231
  15 август 2019 г. 0.11 -0.401
  15 февруари 2020 г. 0.10 -0.357
  15 август 2020 г. 0.07 -0.433
  15 февруари 2021г. 0.06 -0.521
  15 август 2021 г. 0.05 -0.527
  15 февруари 2022г. 0.03 -0.458
  15 август 2022г. 0.02 0.764
  15 февруари 2023г. 0.10 3.102
  01 март 2019 г. 0.13 -0.229
  01 септември 2019 г. 0.11 -0.423
  01 март 2020 г. 0.09 -0.375
  01 септември 2020 г. 0.06 -0.444
  01 март 2021г. 0.05 -0.518
  01 септември 2021 г. 0.04 -0.529
  01 март 2022г. 0.02 -0.488
  01 септември 2022г. 0.02 1.193
  01 март 2023г. 0.10 3.242
  15 октомври 2018 г. 0.13 -0.267
  15 април 2019 г. 0.12 -0.232
  15 октомври 2019 г. 0.11 -0.358
  15 април 2020 г. 0.07 -0.179
  15 октомври 2020г. 0.06 -0.483
  15 април 2021 г. 0.05 -0.523
  15 октомври 2021 г. 0.04  -0.542
  15 април 2022 г. 0.03  -0.328
  15 октомври 2022 г. 0.02 2.012

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.