Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

   

  Обработване на лични данни от KBC Банк като работодател

  Информация за обработване и защита на лични данни на служители, кандидати за работа, лица на граждански, стажантски и други договори

  Кей Би Си Банк България ЕАД (Банката), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. Никола Й. Вапцаров 55, Експо 2000, web: www.kbcbank.bg, тел. 0700 10 000, обработва вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

  Настоящата информация има за цел да очертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Кей Би Си Банк България ЕАД дейност като работодател по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. Информацията включва следното: 

  1. Какви данни обработваме

  Какви данни обработваме

  В хода на своята дейност като работодател, Кей Би Си Банк България ЕАД обработва различни видове лични данни на кандидати за работа, служители, лица на граждански, стажантски и др. договори, които данни се групират в посочените по-долу категории.

  В зависимост от кoнкретната дейност и/или заеманата от вас длъжност, Кей Би Си Банк България ЕАД обработва някои или всички от изброените данни.

  • Персонална информация (имена, ЕГН/дата на раждане и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство, адрес/и, вкл. държава, данни по документ за самоличност, спесимен от подпис, телефон, електронен адрес, клиентски номер, IBAN на клиентски сметки и др.)
  • Икономическа информация (трудово възнаграждение, предишна месторабота, свързани лица и др.)
  • Социална информация (образование, квалификация, трудов и професионален опит)
  • Семейна идентичност (семейно положение, родствени връзки и др.)
  • Информация, събирана при използване от вас на информационни и комуникационни технологии
   • IP адреси, онлайн идентификатори, потребителско име, пароли, лог данни
   • Местоположение (напр. от служебен мобилен телефон, IP адрес)
   • Информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа, включително телефонния номер)
   • "Бисквитки", които еднозначно могат да идентифицират вашия браузър
  • Комуникационна информация (информацията, която научаваме за Вас от кореспонденцията помежду ни) и Информация, свързана с трудовото ви представяне.
  • Специални категории лични данни – биометрични данни (лицеви изображения), данни за здравословното състояние, данни, свързани с присъди и нарушения за целите на вземане на решение дали да ви наемем на определена позиция или не – в случаите, в които това е допустимо съгласно приложимото законодателство.

  В редица случаи събираме и обработваме ваши данни, когато не сте наши служители/лица на граждански, стажантски др. договори или кандидати за работа, например:

  • Когато сте член на семейството на наш служител, напр. данни, съдържащи се в болнични листове за гледане болен член на семейство и др.
  • Когато сте член на семейството или икономически свързано лице с наш служител (администратор по смисъла на §1, ал.1, т.1 ЗКИ и др.).
  • Когато сте посочен като лице за контакт от наш служител при спешни случаи.
  • Когато сте служител на предприятие, което осигурява временна работа, и сте изпратен за изпълнение на временна работа в банката като предприятие-ползвател (наем на персонал).

  Във всички случаи, когато имаме достъп и обработваме ваши данни, ние се задължаваме да спазваме принципите, описани в настоящия документ, и изискванията на действащото законодателство в областта на личните данни.

  2. Източници на данни

  Източници на данни

  Събираме горепосочените данни по следните начини:

  • Информация, която вие ни предоставяте.
  • Информация, която трети лица ни предоставят (напр. държавни органи/институции, финансови институции, наши партньори (напр. агенции за подбор), бивши работодатели), свързани с вас лица и др.)
  • Информация, достъпна в публични регистри.
  • "Бисквитки" и подобни технологии.
  • Интернет.
  • Видео и аудио наблюдение, и запис в и около обектите на банката.
  • Други източници.

  Преди да ни предоставите данни, принадлежащи на трето лице, трябва да се уверите, че сте го информирали за това и имате неговото съгласие или друго законосъобразно основание да го направите. Също така е необходимо да го запознаете с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите данни в рамките на нашата организация.

  В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без наличието на законосъобразно основание или без съгласието и/или знанието на техния субект или по друг незаконосъобразен начин, Кей Би Си Банк България ЕАД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни, доколкото това е възможно.

  3. За какви цели обработваме вашите данни

  За какви цели Кей Би Си Банк България ЕАД обработва вашите данни

  Кей Би Си Банк България ЕАД обработва вашите лични данни за следните цели:

  • За подбор на вътрешни и външни кандидати за работа, вкл. провеждане на тестове в процеса на подбор.
  • За идентифициране на кандидат за работа/служител.
  • За сключване на трудов договор/граждански, стажантски и/или др. договор, неговото изменение и прекратяване, подаване на информация към НАП и НОИ за сключените договори и платени осигуровки.
  • За целите на проверки от Инспекция по труда, НАП, НОИ, МВР, съд, вътрешен и външен одит.
  • За отчетни цели, напр. при проверка или по искане на регулаторни и надзорни органи; във връзка с изпълнение на работните процеси и др.
  • За професионални и др. обучения на служителите/лицата на граждански и/или др. договор, организирани от Кей Би Си Банк България ЕАД или от трети лица, наети от банката, за осигуряване на нужната професионална и друга квалификация на служителите/лицата на граждански и/или др. договор.
  • За изготвянето и заверяването на пълномощни на служителите/лицата на граждански и/или др. договор, на които е възложено да представляват банката и/или свързаните с нея дружества.
  • За целите на потвърждаване на информация във връзка със сключване и администриране на банков кредит и/или други продукти и услуги, предоставяни от банката.
  • За осигуряване на контрол на достъпа до помещенията на банката, вкл. чрез изготвяне на служебен пропуск за достъп и за идентифициране на служителя.
  • За изпълнение на нормативните изисквания, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
   • Във връзка с контрола по спазването на трудовата дисциплина и работното време.
   • Във връзка с изчисляване и изплащане на възнаграждения по договор и по вътрешни правила и политики.
   • Във връзка с администриране на документи за отсъствие – отпуски, болнични и др.
  • За воденето на трудово досие на служителя, както и с оглед изпълнението на всички останали ангажименти и правомощия на банката като работодател по Кодекса на труда и по останалите законови и подзаконови нормативни актове.
  • За целите на процеса по управление на трудовото представяне.
  • За защита на вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице.
  • За целите на защита легитимните интереси на Кей Би Си Банк България ЕАД (в случаи на съмнения за злоупотреба и/или измама, свързани с правоотношенията между вас и Кей Би Си Банк България ЕАД; при евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между вас и Кей Би Си Банк България ЕАД и др.).
  • Провеждане на вътрешен одит в Кей Би Си Банк България ЕАД съгласно законовите и специфичните минимални национални стандарти, които са в съответствие с Международните стандарти за вътрешен одит.
  • Одитиране на дейността на Кей Би Си Банк България ЕАД, упражняване на контрол и осъществяване на отчетност от страна на Кей Би Си Банк България ЕАД, в това число и на групово ниво.
  • За целите на организиране на служебни пътувания във връзка с командировки, обучения, работни срещи и инициативи със социална насоченост.
  • За изпращане до вас на информация на хартиен и електронен носител относно служебните и др. правоотношения между вас и банката.
  • За управление качеството на данните с цел коригиране на информация в поддържаните от банката системи и поддържане на точни и актуални данни.
  • Организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банката, нейните служители и клиенти, и контрола по изпълнението, вкл. чрез изграждане на системи за физическа защита в съответствие с Наредба на БНБ за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции.
  • С оглед установяване, упражняване или защита на правните претенции на банката.
  • За съхранение и архивиране на документи.
  • Във връзка с изпълнението на вътрешно-банкови процедури и инструкции (Кодекс на поведение, Процедура за проверка на служители/кандидати, Процедура за извършване на проверка от отдел Сигурност и др., в т.ч. с оглед разкриване конфликт на интереси).
  • За целите на оторизиране на служители да сключват договори за инвестиционно посредничество с клиенти съгласно нормативните изисквания, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти.
  • За статистически цели и анализи (напр. обработване на данни с оглед подобряване на условията на труд и представянето на Кей Би Си Банк България ЕАД като работодател; във връзка с изпълнение на работните процеси; във връзка с изготвяне на планове за повишаване професионалната квалификация на служителите и др.).
  • За реализация на маркетингови проучвания (получаване на информация за възприятието на бранда, поведението, нуждите и очакванията на служителите с оглед подобряване условията на труд, работните процеси и др.).
  • За предоставянето и администрирането на одобрените от ръководството на банката социални придобивки за служителите (напр. застраховки, ваучери, спортни карти и др.).
  • За участие в корпоративни събития (работни срещи, конференции и др.) и дарителски инициативи, както и за популяризиране за вътрешна публика на проведените корпоративни събития с участие на служители на банката – снимки от тиймбилдинг, спортен празник, годишнини на Банката, обучения, работни срещи, събития със социална насоченост и др.

  4. Директен маркетинг

  Директен маркетинг

  За целите на създаване на персонален диалог с кандидатите за работа и с нашите настоящи служители/лица на граждански и/или др. договор, ние използваме и обработваме вашите лични данни, за да ви информираме за нашите свободни позиции и/или за нашите най-нови продукти и услуги, за да ви предложим по-добри условия по вече ползвани такива или за да ви предложим продукти, които не ползвате, но смятаме, че биха представлявали интерес за Вас, както и специални оферти, изготвени за служители/лица на граждански и/или др. договор (директен маркетинг).

  В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост, имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини:

  • Чрез писмена декларация, подадена в офис на банката или изпратена на е-mail адрес call.center@kbcbank.bg, както и чрез електронна декларация, достъпна в електронното банкиране Кей Би Си Онлайн България.
  • Декларацията може да бъде получена в офис или свалена от Интернет страницата на банката.
  • На телефон 0700 1000 (за абонати на Vivacom) / 17 21 (за абонати на A1 и Yettel)

  След получаване на възражение от ваша страна банката преустановява обработването на вашите данни за тези цели.

  5. Основанията, на които обработваме вашите данни

  На какво основание КЕЙ БИ СИ БАНК ЕАД обработва вашите лични данни

  Кей Би Си Банк България ЕАД обработва вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените легални основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на лични данни

  Изпълнение на договор

  Като служител/лице на граждански и/или др. договор/кандидат за работа при Кей Би Си Банк България ЕАД ние обработваме вашите лични данни в изпълнение на сключения помежду ни договор или с оглед подготовката за сключването на съответния договор, в т.ч. подборът на персонала се извършва на това основание.

  Спазване на законово задължение

  В случаите, когато спрямо Кей Би Си Банк България ЕАД се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове, както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение Кей Би Си Банк България ЕАД обработва вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нея, напр. за подаване на информация към НАП и НОИ, касаеща сключването, изменението и прекратяването на трудов договор и информация във връзка с изплатени осигуровки, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и др.

  Легитимен интерес

  В редица случаи Банката обработва Вашите данни на основание свои легитимни интереси. Напр. за целите на предотвратяване на измами, установяване, превенция и управление на операционния риск, стратегическо планиране на нашия бизнес, случай на преобразуване, в което Банката участва, директен маркетинг, но само когато предлага на съществуващите си клиенти сходни на ползваните от тях свои продукти/услуги. Преди да започне обработката на данните Ви за тези цели, както и в хода на обработването им, Банката проверява дали има баланс между легитимния й интерес и Вашите основни права и свободи или интереси и в случай, че последните имат преимущество, не предприема или преустановява обработката на Вашите данни, освен ако Вие изрично не дадете своето съгласие за обработването.

  Съгласие

  В други случаи, например за целите на ползване на отстъпки и социални придобивки, предоставяни от банката и нейните партньори; обработване, вкл. чрез публикуване на снимки с ваше участие за външно ползване, Кей Би Си Банк България ЕАД обработва вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на вашето изрично съгласие за това.

  6. Трети лица, на които предоставяме лични данни

  Трети лица, на които КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД предоставя лични данни

  Кей Би Си Банк България ЕАД няма да предоставя личните ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:

  Обработване от друго лице по възлагане от Кей Би Си България ЕАД

  Предоставяме лична информация на свързани или други доверени лица, за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор помежду ни, въз основа на нашите инструкции и в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни. 

  Тук попадат следните трети лица, които обработват вашите данни по възлагане от Кей Би Си Банк България ЕАД:

  • Български пощи ЕАД и/или други лица, предоставящи пощенски услуги (куриери) за целите на осъществяване на комуникацията помежду ни.
  • Потенциални и съществуващи партньори на банката с оглед осъществяваната от банката дейност, в т.ч. партньори на Кей Би Си Банк България ЕАД по договори за адвокатски услуги, услуги по превод на документи и др.
  • Доставчици на системи/услуги за управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които Кей Би Си Банк България ЕАД има сключен договор (напр. компании за маркетинг и маркетингови проучвания, доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, производители на дебитни/кредитни карти, доставчици на компютърна поддръжка, печатници, фирми за съхранение и унищожаване на документи, доставчици на административни услуги, доставчици на услуги по архивиране и др.).
  • Мобилният оператор, с когото банката има сключен договор за абонамент за предоставяне на услуги за мобилна комуникация, "ТераКомюникейшънс" АД и/или друго лице, предоставящо телекомуникационни, SMS, MMS, JAWA или други свързани услуги, с което Кей Би Си Банк България ЕАД има сключен договор за осъществяване на дейности по уведомяване.
  • Службата по трудова медицина, с която банката има сключен договор с оглед осигуряване обслужването на служителите във връзка с изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  • Консултанти, одитори, свързани лица от KBC Груп.
  • Туристически агенции, хотелиерски компании, авиокомпании, застрахователи и застрахователни брокери във връзка с организирането и реализацията на служебни пътувания, командировки, работни срещи и др.
  • Трети лица – организатори на обучения и такива, провеждащи анкети и маркетингови проучвания.
  • Агенции за подбор и лизинг на персонал; компании, провеждащи психологически и/или професионални тестове, които се използват в процеса по подбор.

  Кей Би Си Банк България ЕАД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Кей Би Си Банк България ЕАД, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

  В изпълнение на нормативно задължение

  Споделяме ваши данни с държавни органи/институции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. БНБ, НАП, НОИ, Инспекция по труда, КФН, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД, държавни и частни съдебни изпълнители и др.), одитори, фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за:

  • Изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
  • Отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.
  • Разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
  • Предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на Кей Би Си Банк България ЕАД, нашите клиенти/служители/лица на граждански или др. договор, или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

  В изпълнение на договор

  Във връзка с изпълнение на поетите от вас ангажименти по сключения между нас договор, предоставяме вашите лични данни на трети лица, без участието на които изпълнението на поетите от страните по договора ангажименти би било невъзможно, напр. трети лица– потенциални и съществуващи клиенти на Банката с оглед осъществяваната от банката дейност; нотариуси, органи на Нотариалната камара на Република България, Агенция по вписванията, ЦРОЗ, Централен депозитар, КФН, Агенция Митници, кореспондентски банки, финансови институции и др.

  Легитимен интерес

  Кей Би Си Банк България ЕАД би могла да сподели ваши лични данни с дружества от КВС Груп, когато споделянето на данните е необходимо за целите на легитимните интереси на Кей Би Си Банк България ЕАД или на друго дружество от КВС Груп. Без ограничение на горното, Банката би могла да сподели Ваши лични данни с Обединена Българска Банка АД за целите на подготовка и осъществяване на процеса по преобразуване, в което двете Банки участват.

  С вашето изрично съгласие

  Извън изброените по-горе случаи, ще споделяме ваши лични данни с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието ви да правим това (напр. на третите лица, осигуряващи социални придобивки за служителите на банката (напр. застраховки, ваучери, спортни карти и др.), с които банката има сключен договор).

  Ако сте кандидат за работа в Кей Би Си Банк България ЕАД и бихме могли да предложим кандидатурата ви за сходна или друга подходяща позиция в Обединена Българска Банка АД, ще поискаме Вашето изрично писмено съгласие, за да предоставим данните Ви на Обединена Българска Банка АД.

  7. Какви са правата ви като субект на данни

  Правата ви като субект на данни, които Кей Би Си БАНК (България) ЕАД обработва

  Имате право:

  • На достъп до обработваните от Кей Би Си Банк България ЕАД ваши лични данни и правото да изисквате от Кей Би Си Банк България ЕАД коригиране и актуализиране на съхраняваните ваши лични данни. Това може да направите, като подадете заявление в одобрена от Банката форма, на следния ел. адрес: dpo@kbcbank.bg или във всеки банков офис на Кей Би Си Банк България ЕАД.
  • Да оттеглите по всяко време предоставеното от вас съгласие за обработване и съхранение на личните ви данни в случаите, в които те се обработват само на основание съгласие (например при директен маркетинг, продукти/услуги на ваши партньори). Оттеглянето на вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на данните ви, извършено до този момент.
  • Да подадете искане за изтриване на вашите лични данни, които се съхраняват и обработват от Кей Би Си Банк България ЕАД, в случаите, в които вече няма основание за обработването им.
  • Да поискате ограничаване на съхранението и обработването на личните ви данни от Кей Би Си Банк България ЕАД и да направите възражение срещу обработването.
  • Да получите вашите лични данни, които сте предоставили на Кей Би Си Банк България ЕАД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на сключен договор между вас и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин.
  • Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от Кей Би Си Банк България ЕАД.

  Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на вашето искане.

  Ако не сме в състояние да се справим изцяло с искането ви в рамките на посочения срок (поради неговата сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя искания), може да удължим този период и ще Ви обясним причините за това. В определени от закона случаи Кей Би Си Банк България ЕАД може да забави, ограничи или да не предостави исканата информация и/или да не предприеме коригиране/изтриване на данни, като в тези случаи Вие може да упражните правата си и чрез Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

  8. Срокове за съхранение на данните

  Срок за съхранение на вашите данни

  Ще пазим вашите лични данни за срок не по-дълъг от 50 години, считано от годината, следваща годината на приключване на отношенията между вас и Кей Би Си Банк България ЕАД. В случай, че нямате договорни отношения с нас, но ние обработваме вашите данни на друго законосъобразно основание, ще пазим вашите лични данни за срок не по-дълъг от 3 години, считано от годината, следваща годината, в която приключва отношението, във връзка с което са били събрани вашите лични данни. В случаите на сключен граждански договор или договор за стаж ще съхраняваме вашите данни за срок не по-дълъг от 5 години, считано от годината, следваща годината, в която приключва отношението, във връзка с което са били събрани вашите лични данни.

  Ако сте кандидат за работа в банката и ние сме обработвали вашите лични данни във връзка с участието ви в процедура по набиране и подбор на персонал, но не сме встъпили в договорни отношения с вас, ще съхраняваме данните ви за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата, на която е отпаднало основанието за обработването им /напр. считано от датата на приключване на процедурата по набиране и подбор на персонал, в която сте участвали/, освен ако сте предоставили своето съгласие за съхранение на данните ви за по-дълъг срок.

  Ще извършваме съхранение на данните ви поради следните причини:

  • За да изпълним предвидените спрямо Кей Би Си Банк България ЕАД законови задължения относно съхранение на данните за служители и документите, свързани с установяването на трудов и осигурителен стаж, и счетоводната информация като ведомости за заплати, както и документите, свързани с установяване и поддържане на трудови, професионални и др. отношения.
  • За да можем да удовлетворим ваши искания за предоставяне на информация.
  • За да можем да отговорим на вашите въпроси и жалби.
  • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към вас.
  • За осъществяване на наши легитимни интереси, например за установяване, предявяване и защитата на правни претенции.

  Съхранението и обработването на вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с правоотношенията между вас и Кей Би Си Банк България ЕАД, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

  9. Длъжностно лице по защита на данните

  Длъжностно лице по защита на данните

  С оглед защитата на вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Кей Би Си Банк България ЕАД, Банката определя и назначава длъжностно лице по защита на данните:

  Николета Атанасова, тел. 02/91985790, 0884 225 200, е-mail: dpo@kbcbank.bg

  Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни и с упражняването на вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

  10. Промени в настоящата информация

  Промени в настоящата информация

  Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. За всяка промяна ще бъдете изрично информирани чрез интранет сайта на Кей Би Си Банк България ЕАД, електронна поща и др.

  Кей Би Си Банк България ЕАД (Банката) счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.