Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  KBC Банк приема парични средства на срочен депозит в национална и чуждестранна валута /евро, щатски долари и английски лири/ за определен период, при лихвен процент, съгласно лихвен бюлетин за юридически лица и еднолични търговци.

  Предимства

  • Сигурност

   Фиксиран лихвен процент за целия срок на договора.

  • Без наказателни такси

   Без наказателни такси за предсрочно прекратяване.

  • Теглене на начислена лихва

   Възможност да изтеглите начислената лихва на падежа.

  • Теглене на главница

   Възможност да изтеглите част от главницата на падежа.

  • Гарантиране на влоговете

   Депозити, до размера и при условията, определени от Закона за защита на влоговете условия, са гарантирани чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете.

  Детайли

  Срочните депозити са депозирани от вас при банката парични средства за съхранение за определен срок, при лихвен процент, съгласно Лихвения бюлетин за Юридически лица и еднолични търговци. Срочният депозит не позволява извършване на входящи или изходящи разплащания, както и друг вид текущи операции по същия.

  Валута

  KBC Банк открива срочни депозити в национална и чуждестранна валута – евро, щатски долари и британски лири.

  Лихва

  Предлаганите от банката лихвени проценти посочени в съответния приложим Информационен лихвен бюлетин за депозити и сметки на вложителите - юридически лица и еднолични търговци са на годишна база.

  Лихвеният процент е  фиксиран в съответния договор за депозит е валиден за срока посочен в договора.

  Лихвата се изчислява на база 360 / 360 дни годишно - този метод е валиден за депозити в лева, евро и щатски долари, а за британски лири се прилага база 365 / 365 дни годишно.

  Олихвяване

  Олихвяването на срочните депозити се извършва на падежа след изтичане на договорения срок на депозита, с изключение на случаите, в които депозитът бива предсрочно прекратен.

  В случай че прекратите срочния депозит преди падежа, банката ви изплаща лихва при процент, равен на лихвения процент по разплащателни сметки в съответната валута за действителният брой дни на депозита, съгласно актуалния към датата на прекратяването лихвен бюлетин за юридически лица и еднолични търговци.

  Депозитите в банката са гарантирани чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете /Фонда/. Фондът гарантира изплащане на сумите по депозити на 1 лице в банката, независимо от броя и размера на депозитите, до 196 000 лева общо за главница и лихва по всички депозити, при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

  Данъчни аспекти, отнасящи се до сметките

  Съгласно действащия Закон за корпоративното подоходно облагане чуждестранните юридически лица, които нямат място на стопанска дейност в България, дължат 10% данък при източника върху някои видове доходи, реализирани в България, между които и доходи от лихви по банкови сметки.

  Предвид горното, KBC Банк удържа 10% от изплатените лихви по клиентски банкови сметки и депозити.

  Забележка: Облагането може да бъде избягнато, ако е налично споразумение за избягване на двойното данъчно облагане между България и съответната държава по регистрация на клиента – чуждестранно юридическо лице. С оглед избягване на облагането или получаване на данъчно облекчение, чуждестранната фирма трябва да представи в банката документ, издаден от местните данъчни власти, удостоверяващ качеството и на местно лице на другата държава, декларация от самата фирма, че тя е краен получател на дохода и няма място на стопанска дейност в Република България, както и да приложи документ, удостоверяващ представителната власт на лицата, подписали декларацията.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.