Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Настоящият гаранционен инструмент е структуриран и изпълняван в рамките на "Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 със средства по линия на REACT-EU. Целта на програмата е подкрепа на микро, малки и средни предприятия за справяне с последиците от COVID.

  Предимства

  • Без изискване за обезпечение.

  • Конкурентни ценови условия.

  • По-големи възможности за финансиране.

  • Облекчени административни изисквания.

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер

  Максималният размер на финансирането представлява до 70% от оборота на предприятието за 2019г. или 2020г. (което е по-високо), но не повече от:

  За срок до 5 години – 1 500 000 евро / 3 000 000 лева (или 937 500 евро за предприятия опериращи в сектор сухопътен транспорт)
  За срок до 7 години – 937 500 евро (или 468 750 евро за предприятия опериращи в сектор сухопътен транспорт)

  * При условие, че общата стойност на получените през текущата и предходните 2 календарни години De Minimis помощи, включително полагащата се помощ по настоящия кредит, не надвишават 200 000 евро (за сектор сухопътни товарни превози – до 100 000 евро).
  Валута BGN, EUR
  Продукти, гарантирани по програма Възстановяване

  Нови кредити, предоставяни с цел:

  • Лимити за оборотни средства (Срочни, Револвиращи лимити и Овърдрафти).
  • Амортизиращ се кредит с възможност за до 12 месечен гратисен период за погасяване на задължението по главницата.
  • Инвестиционни лимити с кредит с възможност за до 12 месечен гратисен период за погасяване на задължението по главницата.
  Гаранционно покритие 80 %
  Срок
  • Минимален срок: 12 месеца.
  • Максимален срок: 84 месеца.
  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програма Възстановяване, както и да съответстват на изискванията, определени с кредитната политика на банката.
  Период на включване 31.12.2022 г.
  Период на усвояване на средствата по кредита 31.12.2023 г.

  Кандидатстване

  Критерии за кандидатстване

  Микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП (до 250 служители), регистрирани и опериращи на територията на България, които отговарят на поне един от следните критерии:

  • Търговци, по смисъла на Търговския закон със седалище и адрес на управление в България.
  • Към 31 декември 2019 не е било "предприятие в затруднено положение" по смисъла на точки 20 и 24 от Насоките относно държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (OВ C 249, 31.7.2014.
  • Не са предприятие в процедура по колективна несъстоятелност.
  • С поне три завършени финансови отчета, с отчетени приходи от продажби, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години.
  • По отношение на предприятието не са налице данъчно – осигурителни задължения по чл.87 от ДОПК, към датата на Договора за кредит.
  • Липса на кредитни задължения, изразяващи се в текущо просрочие над 90 дни за сума в размер над 2 500 лева към кредитна или финансова институция към датата на одобрението за финансиране. Изискването е относимо и за Действителните собственици на предприятието.
  • Действителният му собственик (или собственици), притежаващ или контролиращ поне 50% от собствеността му, е местно лице по смисъла на определението по чл. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Кредитополучателят не осъществява дейности свързани с един или повече забранени според програмата сектори.

  Забранени дейности:

  • Дейности, които са забранени съгласно приложимото в РБ законодателство.
  • Финансиране на проекти, ползващи подкрепа от националния бюджет или бюджета на ЕС.
  • Придобиване на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози.
  • Финансиране за закупуване на незастроена и застроена земя, когато размерът на съответния разход надхвърля 10 % от главницата на Кредита.
  • Дейности, попадащи в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) 1407/2013.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен опит при работата с европейски и национални гаранционни програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От високо-квалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Полезна информация

  Фонд на фондовете

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.