Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Настоящият гаранционен инструмент е структуриран и изпълняван в рамките на "Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 със средства по линия на REACT-EU. Целта на програмата е подкрепа на микро, малки и средни предприятия за справяне с последиците от COVID.

  Предимства

  • Без изискване за обезпечение.

  • Конкурентни ценови условия.

  • По-големи възможности за финансиране.

  • Облекчени административни изисквания.

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер Максималният размер на финансирането представлява до 70% от оборота на предприятието за 2019 г. или 2020 г. (което е по-високо), но не повече от:
  За срок до 5 години – 1 500 000 EUR/ 3 000 000 BGN (или 937 500 EUR за предприятия опериращи в сектор сухопътен транспорт)
  За срок до 7 години – 937 500 EUR (или 468 750 EUR за предприятия опериращи в сектор сухопътен транспорт)
  * При условие, че общата стойност на получените през текущата и предходните 2 календарни години De Minimis помощи, включително полагащата се помощ по настоящия кредит, не надвишават 200 000 евро (за сектор сухопътни товарни превози – до 100 000 EUR).
  Валута BGN, EUR
  Продукти, гарантирани по програма Възстановяване

  Нови кредити, предоставяни с цел:

  • Лимити за оборотни средства (Срочни, Револвиращи лимити и Овърдрафти).
  • Амортизиращ се кредит с възможност за до 12 месечен гратисен период за погасяване на задължението по главницата.
  • Инвестиционни лимити с кредит с възможност за до 12 месечен гратисен период за погасяване на задължението по главницата.
  Гаранционно покритие 80 %
  Срок
  • Минимален срок: 12 месеца.
  • Максимален срок: 84 месеца.
  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програма Възстановяване, както и да съответстват на изискванията, определени с кредитната политика на банката.
  Период на включване 31.03.2023 г.
  Период на усвояване на средствата по кредита 31.12.2023 г.

  Кандидатстване

  Критерии за кандидатстване

  Микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП (до 250 служители), регистрирани и опериращи на територията на България, които отговарят на поне един от следните критерии:

  • Търговци, по смисъла на Търговския закон със седалище и адрес на управление в България.
  • Към 31 декември 2019 не е било "предприятие в затруднено положение" по смисъла на точки 20 и 24 от Насоките относно държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (OВ C 249, 31.7.2014.
  • Не са предприятие в процедура по колективна несъстоятелност.
  • С поне три завършени финансови отчета, с отчетени приходи от продажби, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години.
  • По отношение на предприятието не са налице данъчно – осигурителни задължения по чл.87 от ДОПК, към датата на Договора за кредит.
  • Липса на кредитни задължения, изразяващи се в текущо просрочие над 90 дни за сума в размер над 2 500 лева към кредитна или финансова институция към датата на одобрението за финансиране. Изискването е относимо и за Действителните собственици на предприятието.
  • Действителният му собственик (или собственици), притежаващ или контролиращ поне 50% от собствеността му, е местно лице по смисъла на определението по чл. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Кредитополучателят не осъществява дейности свързани с един или повече забранени според програмата сектори.

  Забранени дейности:

  • Дейности, които са забранени съгласно приложимото в РБ законодателство.
  • Финансиране на проекти, ползващи подкрепа от националния бюджет или бюджета на ЕС.
  • Придобиване на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози.
  • Финансиране за закупуване на незастроена и застроена земя, когато размерът на съответния разход надхвърля 10 % от главницата на Кредита.
  • Дейности, попадащи в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) 1407/2013.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен опит при работата с европейски и национални гаранционни програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От високо-квалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  Банката предоставя финансиране при облекчени условия чрез подкрепата на гаранция от страна на Фонд на фондовете. Средствата, необходими за поемане на гаранционния ангажимент, се предоставят по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие, в това число и по линия на REACT-EU.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Полезна информация

  Фонд на фондовете

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.