Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Търговия със структурирани продукти

  Инвестирайте в иновативни спестовни и инвестиционни продукти

  Сертификатите предоставят възможност за инвестиции в продукти, които дават пълна или условна гаранция върху тяхната номинална стойност, в комбинация с възможност за постигане на доходност над средните пазарни нива по консервативни инвестиционни продукти.

  Можете да намерите подходящите за вас продукти сред богатата палитра от финансови инструменти, предназначени за всякакъв тип инвеститори и пазарни участници. Сертификатите са инструменти, базирани върху различни видове базови активи. От представянето на базовия актив на всеки сертификат, зависи доходността на сертификатите и/или защитата на номиналната стойност на инвестицията.

  Предимства

  • Пълна или условна защита на главницата

   Ако сте консервативно настроен инвеститор и за вас е по-важно да съхраните своите спестявания, можете да изберете продукт с пълна защита върху номиналната стойност. Ако склонността ви към поемане на риск надделява, можете да се насочите към продукт с условна гаранция на номиналната стойност (вградена бариера), който може да ви донесе по-добра доходност.

  • Атрактивна доходност

   Повечето сертификати могат да донесат доходност над текущите пазарни нива от консервативни инструменти. Като инвеститор можете да избирате между фиксирани годишни плащания, доходност спрямо представянето на базовия актив или бонус доходност, платима при падежа на продукта.

  • Богат набор от базови активи

   Можете да избирате между множество активи, които служат за базов актив. Независимо дали желаете да имате експозиция към общопризнати борсови индекси (EURO STOXX 50, S&P 500 и др.), единични акции и кошница от blue chip акции (големи европейски и глобални компании) или суровини (злато, сребро, петрол), винаги ще успеете да намерите подходящия за вас продукт.

  • Срочност, съобразена с инвестиционния ви хоризонт

   С остатъчен срок до падежа от няколко месеца до 8 години, сертификатите са подходящи, както ако сте инвеститор с краткосрочен инвестиционен хоризонт, така и за дългосрочно ориентирани пазарни участници.

  • Незабавна ликвидност

   Сертификатите имат постоянен вторичен пазар и при значителна капиталова печалба или нужда от незабавна ликвидност, можете да продаде част или цялата си инвестиция.

  Детайли

  Сертификатите са продукти, подобни на облигациите, при които един емитент поема задължението да изплати номиналната стойност на продукта, плюс потенциална доходност, при изпълнение на предварително определени условия на определена бъдеща дата.

  Сертификати

  • Свободно прехвърляеми, с възможност за придобиване на първичен пазар и последваща търговия на вторичен пазар.
  • С или без регулярни лихвени плащания.
  • С фиксирано /гарантирано/ или плаващо /несигурно/ плащане на главницата на падеж.
  • Обвързани с представянето на един или няколко базови актива.

  Сертификатите се търгуват като обикновени ценни книжа на базата на поръчка от страна на клиенти. С техните основни характеристики, видове и предимства, можете да се запознаете по-подробно в секцията Често задавани въпроси.

  Такси

  Съгласно действащата Тарифа на банката за юридически лица.

  Архив

  Тарифа за юридически лица

  Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци за минали периоди.

  Научете повече

  Кандидатстване

  Посетете офис на банката и подпишете договор за инвестиционно обслужване. Необходима ви е единствено лична карта. Търговията със сертификати се осъществява чрез подаване на поръчка по телефон, и-мейл или в наш офис, на базата на предварителна котировка от нашите брокери или дилъри.

  Критерии за кандидатстване

  За да търгувате с ценни книжа, е необходимо да имате навършени 18 години и открита разплащателна или друга сметка при KBC Банк.

  Често задавани въпроси

  Какво представляват сертификатите и как мога да търгувам с тях?

  Сертификатите са ценна книга, емитирана под формата на облигация от банки. При тях емитентът поема безусловно задължение за обратно изкупуване на падеж. Съществува възможност за придобиване на първичен пазар и последваща търговия на вторичен регулиран пазар.

  Сертификатите ти дават право на фиксирано или плаващо плащане на главницата на падеж, както и възможност за регулярни лихвени плащания. 

  Какви са основните видове сертификати и от какво зависи дали главницата ми е гарантирана?

  Основните видове сертификати са:

  Гарантирани
  Структурирани продукти, предлагащи гаранция върху вложените средства на падежа на инвестицията. В допълнение, те могат да носят фиксиран или променлив доход на инвеститора през целия срок на инвестицията или на падеж под формата на купонни плащания или участие в представянето на базовия актив.

  Бонус сертификати
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства, но предлагащи частична условна защита. Те обикновено са обвързани с представянето на базовия актив, като има заложена бариера.

  Обратно-конвертируеми облигации
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства. Носят сравнително висок доход под формата на купон, който се изплаща, независимо от представянето на базовия актив. Ако цената на базовия актив е над предварително заложена бариера, на падежа инвеститора получава 100 % от вложените средства. Ако бариерата е достигната и/или цената на базовия актив на падежа е по-ниска от предварително заложена strike цена, инвеститорът получава предварително определен брой ценни книжа от базовия актив (брой = номинална стойност/ strike цена).

  Express сертификати
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства. Обикновено са с по-голям матуритет, но ако базовия актив се търгува над определено ниво на предварително зададени дати за оценка, то продукта бива изкупен обратно на по-висока стойност. Ако базовият актив се котира под съответната стойност, срокът на продукта автоматично се удължава до следващата дата за оценка.

  Какво е базов актив?

  Това е активът, върху който е структуриран сертификатът. За базов актив могат да служат индекси, акции, злато, петрол, облигации и други.

  Какво е „cap”?

  При някои продукти съществува горна граница на реализирана доходност от сертификата. Тя трябва да се има предвид, когато се отчита максималната цена на изкупуване на сертификата.

  Какво е бариера?

  Някои продукти предлагат условен защитен механизъм върху номиналната стойност чрез така наречената бариера. Тя представлява предварително заложено ниво спрямо началната стойност на базовия актив, при достигането на което отпада защитния механизъм на продукта.

  Какви са предимствата при инвестиране в сертификати спрямо алтернативни инвестиционни схеми?

  Основни предимства на сертификатите са високата ликвидност, липсата на такси за управление, пълната или условна гаранция върху главницата, възможност за избор на стратегия за всякакъв вид пазар, висока степен на защита, възможност за получаване на текуща фиксирана доходност и лесен достъп до пазара с минимална сума за инвестиране.

  До колко съм защитен като инвеститор?

  В България действа Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, който покрива загуби вследствие на фалит на инвестиционен посредник в размер до 90% от притежаваните активи, но не повече от 40 000 лева. На компенсация от Фонда подлежат инвеститорите които са класифицирани като „непрофесионални клиенти“.

  Съобразно действащите законови разпоредби, KBC Банк съхранява ценните книжа на клиентите разделени от собствените си ценни книжа. В зависимост от вида на ценните книжа те се съхраняват в Централен Депозитар АД, Българска Народна Банка или чуждестранни депозитари.

  В случай на фалит на емитент, собствениците на облигации се нареждат преди акционерите при удовлетворяване на кредиторите.

  Какви са таксите и комисионните, свързани с търговията на ценни книжа?

  Всички такси и комисионни са описани в тарифата на банката, която е достъпна на уебстраницата на KBC Банк.

  Какви стъпки да предприема, за да търгувам с ценни книжа?

  За да търгувате с финансови инструменти чрез KBC Банк трябва да станете клиент на банката и да подпишете договор за инвестиционно обслужване.

  Как да купувам и продавам финансови инструменти?

  Поръчки за финансови инструменти се приемат от нашите брокери както по телефон, така и по електронна поща. В допълнение, поръчка може да се подаде в избрани офиси на банката.

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността.

  LEI

  LEI (Legal Entity Identifier) е международен идентификатор за юридически лица. Този идентификатор позволява на регистрираните лица да се идентифицират по един унифициран начин при сключване на транзакции с финансови инструменти.

  Контакти

  Отдел Капиталови пазари

  Брокери
  Тел.: (+359 2) 91 985 490, (+359 2) 91 985 496

  Началник отдел "Продажби на капиталовите пазари"
  Тел.: (+359 2) 91 985 45

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.