Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Настоящият гаранционен инструмент е структуриран и изпълняван в рамките на "Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 със средства по линия на REACT-EU. Целта на програмата е подкрепа на микро, малки и средни предприятия за справяне с последиците от COVID.

  Предимства

  • Без изискване за обезпечение.

  • Конкурентни ценови условия.

  • По-големи възможности за финансиране.

  • Облекчени административни изисквания.

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер на финансирането Макс. 600 000 BGN или 300 000 EUR за Микро, но не повече от 70% от приходите на предприятието за 2019 г. или 2020 г. (по-високата стойност) и при условие, че общата стойност на получените през текущата и предходните 2 календарни години De Minimis помощи, включително полагащата се помощ по настоящия кредит не надвишават 200 000 EUR (за предприятия, извършващи сухопътни товарни превози – до 100 000 EUR).
  Валута BGN, EUR
  Продукти, гарантирани по програма Възстановяване Нови кредити, предоставяни с цел:
  • Лимити за оборотни средства (Срочни, Револвиращи лимити и Овърдрафти).
  • Амортизиращ се кредит с възможност за до 12 месечен гратисен период за погасяване на задължението по главницата.
  • Инвестиционни лимити с кредит с възможност за до 12 месечен гратисен период за погасяване на задължението по главницата.
  Срок Минимален срок – 12 месеца
  Максимален срок:
  • 48 месеца за оборотни лимити.
  • 72 месеца за инвестиционни лимити.
  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програма Възстановяване, както и да съответстват на изискванията, определени с кредитната политика на банката.

  Кандидатстване

  Критерии за кандидатстване

  Микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП (до 250 служители), регистрирани и опериращи на територията на България, които отговарят на поне един от следните критерии:

  • Търговци, по смисъла на Търговския закон.
  • Към 31 декември 2019 не е било "предприятие в затруднено положение" по смисъла на точки 20 и 24 от Насоките относно държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (OВ C 249, 31.7.2014.
  • Не са предприятие в процедура по колективна несъстоятелност.
  • Липса на кредитни задължения, изразяващи се в текущо просрочие над 90 дни за сума в размер над 2 500 лева към кредитна или финансова институция към датата на одобрението за финансиране. Изискването е относимо и за Действителните собственици на предприятието.
  • Действителният му собственик (или собственици), притежаващ или контролиращ поне 50% от собствеността му, е местно лице по смисъла на определението по чл. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Кредитополучателят не осъществява дейности свързани с един или повече забранени според програмата сектори.

  Забранени дейности - дейности, които са забранени съгласно приложимото в РБ законодателство.

  • Дейности, които са забранени съгласно приложимото в РБ законодателство.
  • Финансиране на проекти, ползващи подкрепа от националния бюджет или бюджета на ЕС.
  • Придобиване на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози.
  • Финансиране за закупуване на незастроена и застроена земя, когато размерът на съответния разход надхвърля 10 % от главницата на кредита.
  • Дейности, попадащи в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) 1407/2013.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен опит при работата с европейски и национални гаранционни програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От високо-квалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  Банката предоставя финансиране при облекчени условия чрез подкрепата на гаранция от страна на Фонд на фондовете. Средствата, необходими за поемане на гаранционния ангажимент, се предоставят по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие, в това число и по линия на REACT-EU.

  Контакти и съдействие

  Контактен център

  0700 1 17 17 (национална линия)
  *7171 (за абонати на мобилни опертори)

  +3592 483 1717 (за връзка от чужбина)

  Е-мейл: info@ubb.bg

  Полезна информация

  Фонд на фондовете

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.