Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Офиси и банкомати

Намери най-близкия офис или банкоматБизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 25 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Офиси и банкомати


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

Е-мейл

call.center@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.
Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.Малки предприятия

Форма за контакт

Попълнете електронната формаСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Търговия с дългови инструменти

  Управлявайте свободните си средства чрез инвестиции в нискорискови и високоликвидни активи

  Чрез инвестиции в облигации може да реализирате фиксиран доход при ниско до умерено ниво на риск. Богатият набор от финансови инструменти, които KBC Банк предлага, ви предоставят възможността да намерите подходящата за вас инвестиция.

  Предимства

  • Инвестиция в нискорискови активи

   Инвестициите в държавни ценни книжа са считани за едни от най-нискорисковите. Те са подходящи за вас, ако сте по-консервативен инвеститор и търсите нисък риск. Ако сте инвеститор, който желае по-високорискови инвестиции, може да се насочите към корпоративните облигации.

  • Фиксирана доходност

   Държана до падежа, облигацията ще ви донесе фиксирана годишна доходност, която е известна още при нейната покупка. Като държател на този тип финансов инструмент, получавате годишни лихвени плащания всяка година и главнично плащане, равно на номиналната стойност на облигацията на падеж.

  • Избор на срок и валута на инвестицията

   Като инвеститор може да изберете облигация със срок до падеж, съобразен с вашите потребности. Същото е валидно и за валутата, в която е деноминиран избрания финансов инструмент.

  • Висока ликвидност

   Облигациите в повечето случаи са високоликвидни активи, имат постоянен вторичен пазар и като инвеститор може да продадете притежаваните от вас облигации по всяко време. Трябва да знаете, че при продажба преди падеж, може да бъде реализирана капиталова загуба спрямо покупната цена.

  Детайли

  KBC Банк е първичен дилър на български държавни ценни книжа и е един от активните маркет мейкъри на родния вторичен пазар. Банката предлага пълния набор от услуги, свързани с търговията с български и чуждестранни държавни и корпоративни облигации.

  Услуги

  • Участие на организираните от БНБ аукциони за продажба на държавни ценни книжа на Република България.
  • Достъп до първичен пазар на голямо разнообразие на чуждестранни държавни и корпоративни облигации.
  • Вторична търговия с български държавни ценни книжа.
  • Вторична търговия с чуждестранни държавни и корпоративни облигации, посредством достъп до финансовите пазари в основните финансови центрове.
  • Съхранение на ценни книжа.

  При търговията с облигации, няма изисквания за минимална сума за инвестиране, освен ако самият финансов инструмент не предполага друго.

  Такси

  Съгласно действащата Тарифа на банката за юридически лица.

  Архив

  Тарифа за юридически лица

  Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци за минали периоди.

  Научете повече

  Кандидатстване

  Как да стартирате търговия с дългови инструменти?

  Посетете офис на банката и попитайте за договор за инвестиционно обслужване или се свържете с нашите брокери.

  Критерии по кандидатстване

  За да търгувате с ценни книжа е необходимо да имате навършени 18 години и открита разплащателна или друга сметка в KBC Банк.

  Често задавани въпроси

  Какво представляват облигациите?

  Дълговите ценни книжа (облигации) представляват заем на средства, които емитентът се ангажира да върне на точно определена бъдеща дата и срещу предварително определена лихва. Облигациите са свободно прехвърляеми.

  Какви видове облигации съществуват?

  Облигациите се различават по няколко основни критерия, между които емитент, срок до падеж, вид лихвен процент и др.

  Според емитента облигациите биват:

  • Държавни ценни книжа
  • Облигации, емитрани от наддържавни организации (например Европейска Инвестиционна Банка)
  • Общински облигации
  • Корпораративни облигации (емитирани от търговски дружества)

  Според срока до падеж:

  • Краткосрочни – срок до падеж 1 година
  • Средносрочни – срок до падеж до 5 години
  • Дългосрочни – срок до падеж – над 5 години

  Според вида на лихвеното плащане се делят на:

  • С фиксирана лихва – носят фиксиран лихвен % върху номиналната стойност
  • С плаваща лихва – носят плаваща годишна лихва, изчислена на базата на пазарен индекс

  Според вида на плащане на главницата:

  • Облигации, при които цялата главница се изплаща на падеж
  • Амортизиращи облигации – главницата се изплаща спрямо предварително определен план

  Какви плащания получавам като притежател на облигация?

  Притежателите на облигации следва да очакват два вида плащания:

  • Годишни лихвени плащания – това са фиксирани годишни плащания, базирани на предварително определен (при емитранието) лихвен процент
  • Главнично плащане – пълно изплащане на номиналната стойност на падеж

  Какви са рисковете свързани с търговията с тези инструменти?

  Всяка търговия с финансови инструменти е свързана с определени рискове. Въпреки, че облигациите и особено държавните ценни книжа се считат за нискорискови инвестиции, те носят някои рискове за инвеститорите.

  Сред тях са:

  • Риск от неплатежоспособност на емитента или кредитен риск – това е рискът от невъзможност издателя на облигацията да посрещне своите задължения и да извърши дължимите плащания.
  • Пазарен риск – риск от промяна в цената на облигациите възоснова на неблагоприятни пазарни движения и реализиране на капиталова загуба вследствие на това.
  • Валутен риск – риск от неблагоприятна промяна на курса на валутата в която са деноминирани ценните книжа, ако тя е различна от местната за инвеститора валута.
  • Лихвен риск – риск от покачване на референтните лихвени нива или доходността по бенчмарковите ценни книжа, което при равни други условия води до понижение в цената на облигациите.

  До колко съм защитен като инвеститор?

  В България действа Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, който покрива загуби вследствие на фалит на инвестиционен посредник в размер до 90% от притежаваните активи, но не повече от 40 000 лева. На компенсация от Фонда подлежат инвеститорите които са класифицирани като „непрофесионални клиенти“.

  Съобразно действащите законови разпоредби, KBC Банк съхранява ценните книжа на клиентите разделени от собствените си ценни книжа. В зависимост от вида на ценните книжа, те се съхраняват в Централен Депозитар АД, Българска Народна Банка или чуждестранни депозитари.

  В случай на фалит на емитент, собствениците на облигации се нареждат преди акционерите при удовлетворяване на кредиторите.

  С какви инструменти мога да търгувам?

  KBC Банк предлага за търговия голямо разнообразие от финансови инструменти, в т.ч. акции, борсово търгувани фондове, държавни ценни книжа, корпоративни облигации, структурирани продукти и др.

  Какви са таксите и комисионните, свързани с търговията на ценни книжа?

  Всички такси и комисионни са описани в тарифата на банката, която е достъпна на уебстраницата на KBC Банк.

  Какви стъпки да предприема, за да търгувам с ценни книжа?

  За да търгувате с финансови инструменти чрез KBC Банк, трябва да станете клиент на банката и да подпишете договор за инвестиционно обслужване.

  Как да купувам и продавам финансови инструменти?

  Поръчки за финансови инструменти се приемат от нашите брокери както по телефон, така и по електронна поща. В допълнение, поръчка може да се подаде в избрани офиси на банката.

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността.

  LEI

  LEI (Legal Entity Identifier) е международен идентификатор за юридически лица. Този идентификатор позволява на регистрираните лица да се идентифицират по един унифициран начин при сключване на транзакции с финансови инструменти.

  Контакти

  Отдел Продажби на капиталовите пазари

  Брокери
  Тел.: (+359 2) 91 985 490, (+359 2) 91 985 496

  Началник отдел "Продажби на капиталовите пазари"
  Тел.: (+359 2) 91 985 456

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.