Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Офиси и банкомати

Намери най-близкия офис или банкоматБизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 25 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Офиси и банкомати


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

Е-мейл

call.center@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.
Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.Малки предприятия

Форма за контакт

Попълнете електронната формаСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Документарен акредитив

  Като износител – вие търсите сигурност, че ще получите уговореното плащане за вашата доставка.
  Като вносител – искате да сте сигурни, че ще получите стоката, за която плащате.

  Документарният акредитив осигурява защита и за двете страни по търговската сделка – банката на купувача (Наредител по акредитива) е длъжна да плати на продавача (Бенефициент по акредитива) уговорената сума, в случай че продавачът представи в определените срокове предвидените в условията на акредитива документи.
  Ето защо документарният акредитив е широко разпространена и надеждна форма на разплащане.

  Важно: В тези операции банките проверяват само документите, а не изразяват становище по отношение на стоките /услугите, за които се отнасят тези документи.

  Предимства

  Има различни форми на документарни акредитиви – платими на виждане или с отложено плащане, потвърдени или непотвърдени, и т.н. Банката извършва всички видове операции, свързани с документарните акредитиви, във всички основни валути. Няма универсален тип акредитив.

  Говорете с нас за вашите нужди. KBC Банк може да ви консултира професионално коя форма на документарен акредитив е най-подходяща за вас.

  Детайли

  Документарен акредитив по износа (Експортен акредитив)

  Документарният акредитив по износа, приеман от KBC Банк, представлява неотменяем ангажимент на банката на купувача (Издаваща банка), в полза на продавача (Бенефициент по акредитива) за плащане на определена парична сума, срещу представяне от Бенефициента на уговорените в акредитива документи в стриктно съответствие с предвидените в него срокове и условия.

  Документарният акредитив се получава в банката на продавача (Авизираща банка).

  1. KBC Банк, в качеството си на авизираща банка, писмено ви уведомява (авизира) за получаването на акредитива, като потвърждава неговата автентичност.
  2. В случай че акредитивът е издаден с инструкция да бъде потвърден и ако бенефициентът заяви желание, KBC Банк може да прибави потвърждението си, с което да поеме неотменяем ангажимент към бенефициента за плащане срещу представени от него редовни документи на нейните гишета. Потвърждаването на акредитива представлява независим ангажимент за плащане на KBC Банк към клиента – бенефициент по акредитива, в допълнение към този на издаващата банка.
   Важно: Прибавянето на потвърждение към получен документарен акредитив трябва предварително да бъде договорено с KBC Банк и може да се осъществи само при наличие на необходимите кредитни лимити.
  3. След като бенефициентът експедира стоката, окомплектова и представя в KBC Банк необходимите документи за усвояване на издадения в негова полза акредитив.
  4. KBC Банк, от своя страна, преглежда и изпраща документите на издаващата банка. След получаване на документите, издаващата банка ги преглежда за съответствие с акредитивните условия и ако са редовни, извършва плащане или потвърждава плащане на падеж.

  Документарен акредитив по вноса (Импортен акредитив)

  KBC Банк издава акредитиви по нареждане на свои клиенти срещу блокирани парични средства или одобрени кредитни лимити.

  Допълнителни предимства

  • Намалява риска от едностранно анулиране на договора в рамките на акредитивния срок

  • Намалява риска от непознаване на различните законодателства чрез прилагането на международни правила и стандарти (напр. UCP 600)

  Предимства за купувача

  • Дава сигурност, че продавачът ще изпълни задълженията си по договора (срокове, количество и т.н.)

   Издаващата банка ще плати на продавача, само ако документите са в пълно съответствие с условията на акредитива и са представени в определения в акредитива срок.

  • Дава възможност да се договори отложено плащане по договора.

  Предимства за продавача

  • Дава сигурност за плащане срещу редовни документи по акредитива

   Дори в случай на неплатежоспособност и некоректност на контрагента.

  • Дава възможност за получаване на финансиране на отложеното плащане

   Сконтиране на вземания по акредитиви.

  Кандидатстване

  Можете да наредите издаване на документарен акредитив, като:

  1. Осигурите пълно парично покритие или предварително договорите с банката кредитна линия
  2. Попълните и депозирате в банката подписано от оторизирани за това лица формуляр Нареждане за издаване акредитив (109.4 KB) или наредите откриването на акредитив чрез KBC Online Bulgaria .

  Нареждането ви за издаване на акредитив ще бъде разгледано в съответствие с българското законодателство и вътрешните правила на KBC Банк.

  Често задавани въпроси

  Може ли документарният акредитив да бъде променян или канцелиран, без съгласие на продавача (бенефициента)?

  Банката и наредителят не могат да отменят акредитива след уведомяването на бенифициера, а акредитивът може да се отмени или измени само с неговото съгласие. KBC Банк се задължава да извърши плащане само по неотменяеми акредитиви.

  Как документарният акредитив намалява рисковете за купувача?

  Като в условията за плащане по акредитива се включат документи, доказващи надлежно изпълнение от страна на продавача на задълженията му към купувача.

  Как документарният акредитив намалява рисковете за продавача?

  Чрез неотменяем ангажимент на банка - плащането не е обусловено от кредитоспособността на купувача, ако по акредитива бъдат представени документи, които стриктно отговарят на условията му, плащането ще бъде получено.

  Какво се случва, ако документите, представени за усвояване на акредитива са нередовни?

  Плащането по акредитива ще се осъществи, само ако купувачът даде своето съгласие да приеме представените нередовни документи.

  Може ли банката да упражни контрол върху реалното изпълнение на търговския договор?

  В тези операции банките проверяват само документите, а не се произнасят по стоките /услугите, за които се отнасят тези документи.
  Акредитивът е независим и отделен ангажимент от търговския договор.

  Банката прави ли предварителен преглед на документи по акредитив?

  Да, KBC Банк прави предварителен преглед на документи, като събира такса, съгласно действащата към днешна дата тарифа на банката.

  Какво означава банката да потвърди акредитив?

  Потвърждаването на акредитив е отделен и независим ангажимент от страна на потвърждаващата банка в допълнение на този на издаващата и означава, че потвърждаващата банка трябва да плати съгласно акредитивните условия при получаване на редовни документи, в случай че издаващата банка не изпълни поетия ангажимент. KBC Банк прибавя своето потвърждение към акредитиви по своя преценка и при определени условия, ако е поискано от издаващатата банка и/или при желание от страна на бенефициента срещу съответната такса, определена към днешна дата тарифа на банката.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.