Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Информационни документи за застрахователни продукти и преддоговорна информация

  Промени в Кодекса за застраховането

  От 07.12.2018 г. влязоха в сила промени в Кодекса за застраховане, които въвеждат изискванията на Директивата за разпространение на застрахователни продукти в местното законодателство.

  С цел да получите по-голяма сигурност при избора на застрахователен продукт и да вземете информирано решение, KBC Застрахователен брокер публикува Информационен документ за най-често предлаганите застрахователни продукти, в който по унифициран начин се представят неговите основни характеристики.

  Имате право да получите този документ и на хартиен носител достатъчно време преди сключване на застрахователния договор, така че да можете да вземете информирано решение за продукта.

  Промените в Кодекса за застраховане са още една възможност да отговорим на вашите очаквания и да оправдаем доверието ви към нас.

  Автомобилно застраховане

  ОЗК-Застраховане

  Имущество

  Преддоговорна информация

  Кей Би Си Застрахователен Брокер България ЕООД, ЕИК 175073337, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх 32А, e застрахователен брокер, вписан с решение № 250-3Б/30.03.2006 г. на Комисията по финансов надзор в публичния електронен регистър на застрахователните брокери, достъпен на следния адрес в интернет: www.fsc.bg, раздел Регистри и справки, подраздел Електронен регистър и картотека/ Застрахователни брокери и директен линк към регистъра: http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg

  KBC Застрахователен брокер не притежава /нито пряко, нито чрез свързани лица/ повече от 10 % от правата на глас или капитала в застраховател

  Застраховател /нито пряко, нито чрез свързани лица/ не притежава повече от 10 % от правата на глас или капитала на KBC Застрахователен брокер;

  "ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД и KBC Застрахователен брокер са част от белгийската банково-застрахователна група КВС.

  При сключване на договор за възлагане KBC Застрахователен брокер представлява интересите на своите клиенти– ползватели на застрахователни услуги, като няма задължения към нито един застраховател да предоставя изключително застрахователно посредничество от негово име. Възнаграждението на РЗБ за предоставяните по договора за възлагане услуги е комисиона, която е включена в размера на застрахователната премия и клиентите не дължат други плащания към KBC Застрахователен брокер, освен ако такива не бъдат изрично и индивидуално определени за конкретен случай.

  KBC Застрахователен брокер разпространява застрахователни продукти на следните български застрахователи:

  • ЗК "УНИКА" АД
  • ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"
  • ЗАД "Алианц България"
  • ЗАД "ДЗИ - ОЗ"
  • "Дженерали Застраховане" АД
  • ЗК "Армеец" АД
  • ЗК "Евроинс" АД
  • "ОЗК Застраховане" АД
  • ЗК "ЛевИнс" АД
  • Групама Застраховане АД
  • ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД
  • ЗК "УНИКА Живот" АД
  • ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"
  • ЗАД "Алианц България Живот"

  KBC Застрахователен брокер не предоставя съвети и лични препоръки относно застрахователни продукти, освен при индивидуална договореност с клиент.

  При неудовлетвореност услугите на KBC Застрахователен брокер техният ползвател и третите заинтересовани лица имат право да подадат жалби устно пред служител на БРОКЕРА или писмено на координатите за контакт с дружеството, както и пред Комисията по финансов надзор, а физическите лица, които не действат в професионално качество – и пред Комисията за защита на потребителите.

  Възникнали спорове по повод предоставяните от KBC Застрахователен брокер услуги се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие - чрез медиация, помирителни производства пред Комисията за защита на потребителите (само за физически лица, които не действат в професионално качество) или по исков ред пред компетентния български съд.

  Документи

  Запознайте се с правилата за организация по разглеждане на жалби в документа.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.