Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

   

  Обработване на лични данни от KBC Застрахователен брокер

  Информация относно обработването на лични данни съгласно общ регламент относно защитата на данните.

  Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД наричано по- долу и дружеството, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175073337, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1407, бул. Черни връх 2А, ет. 6, web: www.kbcbank.bg, секция Други сайтове; обработва вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

  Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от "Кей Би Си Застрахователен брокер България" ЕООД дейност. Информацията включва следното:

  1. Какви данни обработваме

  Какви данни обработваме

  В хода на своята дейност дружеството обработва различни видове лични данни, които се групират в посочените по-долу категории.

  В зависимост от конкретните продукти и/или услуги, които ползвате, дружеството обработва някои или всички от изброените данни.

  • Персонална информация (имена, ЕГН/дата на раждане и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство, адрес/и, вкл. държава, данни по документ за самоличност, телефон, електронен адрес, данни за представители по закон и по пълномощие, членове на контролни органи, съдружници, акционери, действителни собственици, наследници и др.).
  • Информация относно ползвани продукти и/или услуги (какви продукти/услуги сте ползвали и/или ползвате, вашите специфични изисквания към тях).
  • Информация за имуществено състояние (притежавано движимо и недвижимо имущество).
  • Комуникационна информация - информацията, която научаваме за вас от кореспонденцията помежду ни, вкл. по електронни канали (мейли, IP адреси, онлайн идентификатори, потребителско име, парола, лог данни, "Бисквитки", които еднозначно могат да идентифицират вашия браузър,) информация за конкретното устройство - например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа, включително телефонния номер.
  • Специални категории лични данни (данни за здравословното състояние единствено за целите на сключване и евентуално за предявяване на претенции по застраховки от класа "Животозастраховане"; биометрични данни – изображение на снимка от документ за самоличност).

  В редица случаи събираме и обработваме ваши данни и когато не сте наш клиент.

  Например:

  • Когато сте застрахован или ползващо се лице по застраховка, сключването или администрирането на която ни е възложено от друго лице – застраховащ, в който случай вие сте предоставили данните си на застраховащия.
  • Когато действате в качеството ви на представител (законен или по силата на упълномощаване) на наш клиент или защото вие търсите оферта за наш продукт или услуга.
  • Когато участвате в органната структура на юридическо лице, което е наш клиент, ние сме длъжни да идентифицираме неговия действителен собственик в изпълнение на задълженията ни съгласно ЗМИП.
  • Когато сте наследник на наш клиент или ползващо се по застраховка лице.
  • Когато сте подали до нас искане, запитване, жалба или сте причинили вреди на дружеството.
  • Когато сте участник или пострадал в застрахователно събитие.

  Във всички случаи, когато имаме достъп и обработваме ваши данни, ние се задължаваме да спазваме принципите, описани в настоящия документ, и изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

  2. Източници на данни

  Източници на данни

  Събираме горепосочените данни по следните начини:

  • Информация, която вие ни предоставяте.
  • Информация, която трети лица ни предоставят.
  • Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна.
  • Други източници.

  Преди да ни предоставите данни, принадлежащи на трето лице, трябва да се уверите, че сте го информирали за това и имате неговото съгласие или друго законосъобразно основание да го направите. Също така е необходимо да го запознаете с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите данни в рамките на нашата организация.

  В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без наличието на законосъобразно основание или без съгласието на техния субект (когато те се обработват на основание съгласие) или по друг незаконосъобразен начин, Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни.

  3. За какви цели обработваме вашите данни

  За какви цели Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД обработва вашите данни

  Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД обработва вашите лични данни за следните цели:

  • Идентифициране на клиенти и техните собственици, проверка на идентификацията; предоставяне на предлаганите услуги по застрахователно посредничество, поискани от вас, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга и/или продукт, вкл. за определяне на вашите застрахователни изисквания и потребности. Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени, дружеството няма да бъде в състояние да предостави искания застрахователен продукт или услуга.
  • Офериране, изготвяне, сключване и администриране на застрахователни договори, поискани от вас или от трето лице, ако и вие се ползвате от застрахователното покритие.
  • Изготвяне на отчети и справки към застрахователните компании, чиито застрахователни продукти предлагаме, както и към регулатора, на който е възложен надзора над дейността ни (КФН).
  • Съдействие и консултации при предявяване на претенции и ликвидация на щети по застраховките, в случаите когато е поискано нашето съдействие за това.
  • Статистически цели и анализи (напр. обработване на данни с оглед поддържане, подобряване на предлаганите от нас /услуги и разработване на нови, както и с цел изпълнение на регулаторни изисквания).
  • Съхранение и архивиране на документи.
  • Защита на вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице.
  • За целите на защита легитимните интереси на дружеството (напр. при евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между вас и Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД и др.).
  • За стратегическо планиране на нашия бизнес и управление на бизнес процесите.
  • Извършване на проверка и предоставяне на отговор по отправено от вас запитване, препоръка, оплакване или жалба.
  • Изпращане до вас на информация на хартиен и електронен носител относно ползвани от вас услуги и/или продукти.
  • Управление качеството на данните с цел коригиране на информация в поддържаните от дружеството системи и поддържане на точни и актуални данни.
  • Постигане на нормативно съответствие на дейността на дружеството съгласно изискванията на приложимите законови разпоредби и общата регулаторна рамка, напр. за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари; за мерките срещу финансирането на тероризма и др.
  • Одитиране на дейността ни, упражняване на контрол и осъществяване на отчетност от страна на дружеството, в това число и на групово ниво.

  4. Директен маркетинг

  Директен маркетинг

  За целите на директния маркетинг, ние може да използваме и обработваме предоставените от вас данни, единствено и само, за да ви информираме за нови застрахователни продукти и услуги, за да ви предложим да подновите ползван от вас застрахователен продукт, чиито срок е изтекъл или за да ви предложим застрахователни продукти, които не ползвате, но смятаме, че биха били интересни за вас, за специални оферти, изготвени специално за вас от нашите специалисти.

  Информацията, която използваме в тези случаи, се състои от данните, които вие сте ни предоставили при ползването на нашите услуги.

  Обработваме тази информация, за да можем да предположим какви биха били вашите нужди и интереси по отношение на предлаганите от нас продукти и услуги.

  В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини:

  • Чрез писмена декларация, подадена в офис на Брокера или изпратена на е-mail адрес: office@kbcbank.bg.

  5. Основанията, на които обработваме вашите данни

  На какво основание Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД обработва вашите лични данни

  Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД обработва вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените легални основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на лични данни.

  Договорно основание

  Като клиент на Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД ние обработваме вашите лични данни в изпълнение на сключения помежду ни договор или за предприемане на подготвителни действия преди сключването на договора.

  Например: обработваме личните ви данни на договорно основание, за да разгледаме възможността за предоставяне на заявената от вас или от трето лице, което действа от ваше име или във ваша полза, услуга и/или продукт, както и за да поискаме оферти от застрахователните компании по интересуващите ви застраховки.

  Законово задължение

  В случаите, когато спрямо Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове, както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение ние обработваме вашите лични данни за спазване на съответното задължение.
  Например: в изпълнение на наши нормативни задължения обработваме вашите лични данни, за да: съдействаме на застрахователи да сключват полици и да ликвидрат щети, осъществяваме превенция на измами, пране на пари и финансиране на тероризъм, когато това задължение ни е възложено по действащото законодателство.

  Легитимен интерес

  В някои случаи вашите данни се обработват на основание наши легитимни интереси (напр. при извършване на маркетингови кампании, за извършване на стратегическо планиране или въвеждане на нови услуги, при извършване на регулаторни проверки, за установяване, управление и превенция на операционния риск и риска от измами, за установяване, предявяване и защитата на правни претенции от страна на дружеството и др.). Преди да започнем обработката на данните ви за тези цели, ние проверяваме дали има баланс между нашия легитимен интерес и вашите основни права и свободи или интереси и в случай, че последните имат преимущество, преустановяваме обработката на вашите данни.

  Съгласие

  Във всички останали случаи, дружеството обработва вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на вашето изрично съгласие за това.

  6. Трети лица, на които предоставяме лични данни

  Трети лица, на които Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД предоставя лични данни

  Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД няма да предоставя личните ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:

  Обработване от друго лице по възлагане от Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД

  Предоставяме лична информация на свързани или други доверени лица, за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор помежду ни, въз основа на нашите инструкции и в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни.

  Тук попадат следните трети лица, които обработват вашите данни по възлагане от дружеството:

  • Кей Би Си Банк България ЕАД и Кей Би Си Лизинг България ЕООД за изпълнение на задълженията ни по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, както и за целите на упражняване на контрол.
  • Лицензирани пощенски оператори, мобилни оператори, доставчици на телекомуникационни услуги и дружества, предлагащи услуги на информационното общество - за целите на осъществяване на комуникацията помежду ни.
  • Доставчици на системи/услуги за управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които имаме сключен договор (напр. компании за маркетинг и маркетингови проучвания, доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка, печатници, фирми за съхранение и унищожаване на документи, доставчици на административни услуги, доставчици на услуги по архивиране и др.).
  • Асистиращи компании за оказване на съдействие при обявяване на щети по застрахователни договори, комплектоване на претенции към застрахователите и осъществяване на помощ на мястото на събитието.
  • Консултанти, одитори, свързани лица от корпоративната група,, към която принадлежи дружеството.
  • Партньори на дружеството по договори за адвокатски услуги или услуги по превод на документи.

  Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Брокера, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

  В изпълнение на законово задължение

  Споделяме ваши данни с държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. КФН, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, МВР, КЗП, КЗК, КЗЛД и др.), ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за:

  • Изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
  • Отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.
  • Разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността (вкл. информационната и киберсигурността).
  • При упражняване на представителни функции – на вашите представители по закон или по пълномощие.
  • Предприемане на мерки за защита правата и собствеността на дружеството, осигуряване безопасността на нашите клиенти или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

  В изпълнение на договор

  За да предоставим исканите от вас продукти и/или услуги, предоставяме вашите лични данни на трети лица, без участието на които изпълнението на поетите от страните по договора ангажименти би било невъзможно, напр. Застрахователни компании, доставчици на финансови и банкови услуги, които обслужват вашите банкови сметки или в чиято полза сте учредили обезпечение, както и на други посочени от вас лица (ваши одитори, консултанти, контрагенти и други).

  С вашето изрично съгласие

  Когато не е налице някое от предходните основания за обработване, споделяме ваши лични данни с фирми, организации или външни лица, различни от гореописаните, само когато имаме съгласието ви за това.

  7. Какви са правата ви като субект на данни

  Правата ви като субект на данни, които Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД обработва

  Имате право:

  • На достъп до предоставените на дружеството ваши лични данни и правото да изисквате от нас коригиране и актуализиране на съхраняваните ваши лични данни; Това може да направите като подадете заявление в следната форма или в офиса на дружеството.
  • Да оттеглите по всяко време предоставеното от вас съгласие за обработване и съхранение на личните ви данни в случаите, в които те се обработват само на основание съгласие.
  • Да подадете искане за изтриване на вашите лични данни, които се съхраняват и обработват от дружеството, в случаите, в които е отпаднало основанието за обработването им.
  • Да поискате ограничаване на съхранението и обработването на личните ви данни от дружеството и да направите възражение срещу обработването.
  • Да получите вашите лични данни, които сте ни предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на сключен договор между вас и дружеството.

  Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на вашето искане.

  Ако не сме в състояние да се справим изцяло с искането ви в рамките на календарен месец (поради неговата сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя на искания), може да удължим този период и ще ви обясним причините за това.

  В случай че смятате че правата ви като титуляр на лични данни са нарушени или имате нужда от допълнителна консултация може да подадете жалба или запитване до Комисия за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

  Автоматизирани анализи

  Понякога използваме личните ви данни в системи и механизми, които ни позволяват да правим автоматизирани анализи въз основа на информацията, която имаме за нашите клиенти и потенциални клиенти. По този начин взимаме информирани бизнес решения, подобряваме качеството на нашите услуги, изпробваме стабилността и правилното функциониране на нашите системи, идентифицираме подозрителни трансакции с оглед превенция на измами, пране на пари, финансиране на тероризъм. Освен това, автоматизираният подход ни помага да гарантираме, че можем да ви предоставим бързо и ефективно обслужване в съответствие с вашите очаквания. Тези автоматизирани анализи могат да засегнат продуктите, услугите или условията по тях, които можем да ви предложим сега или в бъдеще. Същите обаче не са база за индивидуално решение по повод нашите отношения.

  8. Срок за съхранение на данните

  Срок за съхранение на вашите данни

  Ще пазим вашите лични данни за срок не по-дълъг от 10 години, считано от годината, следваща годината на приключване на отношенията между вас и Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД поради следните причини:

  • За да можем да удовлетворим ваши искания за предоставяне на информация.
  • За да можем, при поискване от ваша страна, да ви окажем съдействие при завеждане на застрахователни претенции.
  • За да можем да отговорим на вашите въпроси и жалби.
  • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към вас.
  • За да изпълним предвидените спрямо дружеството законови задължения относно съхранение на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения.
  • За осъществяване на наши легитимни интереси.

  Съхранението и обработването на вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с правоотношенията между вас и дружеството, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

  9. Длъжностно лице по защита на данните

  Длъжностно лице за защита на данните

  С оглед защитата на вашите данни в хода на тяхната обработка сме определили за длъжностно лице по защита на данните. Контакт с длъжностното лице може да осъществите на следните координати: e-mail: dpo@kbcbank.bg; адрес за кореспонденция 1407 София, бул. „Никола Вапцаров“ №55 – Експо 2000.

  Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни и с упражняването на вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

  10. Промени в настоящия документ

  Промени в настоящия документ

  Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД: https://www.kbcbank.bg/bg/za-bankata/koi-sme-nie/kbc-group-bulgaria/kbc-insurance-broker/ и във всеки офис на дружеството, а при по-съществени изменения или при друга необходимост – и чрез предоставените от вас комуникационни канали за контакт.

  Настоящият документ е в сила от 25.05.2018 г., и е ревизиран на 03.09.2019 г. и 19.07.2022 г.

  Кей Би Си Застрахователен брокер България ЕООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет. 

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.