Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Корпоративни документи

  Кодекс на поведение

  Кодексът на поведение определя основните ценности на банката и служи за основа на етична и отговорна корпоративна култура в съответствие със законодателните изисквания.

  В Кодекса на поведение са описани общите ценности и минималните стандарти за етично бизнес поведение, които се очаква да бъдат спазвани от всички наши служители и партньори.

  Кодекс за поведение за служители (458.9 KB)

  Кодекс за поведение за партньори (34.6 KB)

  Тетрадка с оторизирани подписи

  Необходими са ви потребителско име и парола, за да имате достъп до Тетрадката с оторизирани подписи на KBC Банк.

  Тетрадка с оторизирани подписи

  Допълнителна информация

  Отдел "Финансови институции/ Суверени"

  Тел.: (+359 2) 91 985 423

  Форма за контакт: Попълнете електронната форма

  Търговия с виртуална валута

  История на виртуалната валута

  Т. нар. Виртуална валута е вид нерегулирана, цифрова валута, която се създава и обикновено контролира от нейните разработчици и се използва сред членовете на конкретна виртуална общност. Бързото развитие на дигиталния пазар води до появата на различни типове виртуални валути. Виртуалните валути могат да бъдат закупени през платформи за онлайн търговия (виртуални търговци на валута – някои от най-известните платформи за търговия с криптовалута са Kraken, Coinbase и Bitstamp) срещу общоприети валути. След това те се прехвърлят към лична сметка "дигитален портфейл". Чрез този портфейл потребителите превеждат онлайн Биткойни към бенефициенти, които приемат валутата, или обменят Биткойните обратно в общоприети пари (напр. Евро, Британски лири или Долари).

  Регулаторни мерки

  В свое становище относно криптовалутите или виртуалните валути Европейският банков орган идентифицира около 70 потенциални риска, които могат да се породят от използването на виртуална валута. В тази връзка FATF и Европейския банков орган (EBA) очакват от кредитните и финансовите институции да прилагат подходящи мерки, базирани на рисковия подход във връзка с транзакции, които касаят виртуални валути. И FATF и Европейския банков орган (EBA) възприемат плащанията, извършени във връзка с виртуалните валути, като високорискови по отношение на прикриване на средства, като по този начин се улеснява прането на пари или би могло да служи за финансиране на тероризъм  и избягване на санкции С оглед на това следва да се прилагат разширени комплексни мерки по отношение на този тип плащания, които са на стойност по-голяма от 1000 евро или тяхната равностойност в друга валута, в т.ч. изискване на допълнителни документи – минимален набор от документи е попълнена декларация за произход на средства за всеки един входящ/изходящ превод.

  Позиция на Кей Би Си Банк България) ЕАД

  С оглед защита на интересите на своите клиенти и липсата на правна регулация на европейско и национално ниво на този вид валута Кей Би Си Банк (България) ЕАД няма да приема за изпълнение  преводи, свързани с трансакции на виртуална валута, по следните причини:

  • Част от банките кореспонденти, с които Кей Би Си Банк (България) ЕАД работи, отказват да приемат преводи за покупко-продажба на виртуална валута.
  • Към настоящия момент виртуалната валута не представлява законно платежно средство.
  • Не съществува правна рамка, която да регулира търговията с виртуална валута и участниците в нея, съответно не съществува нормативна защита за потребителите на подобен вид услуги.
  • Платформите, осигуряващи възможност за търговия/плащане с виртуална валута, не са регулирани както на национално, така и на европейско ниво.
  • Високи нива на анонимност относно собствениците и получателите на тези транзакции.
  • Плащанията, свързани с виртуална валута, се определят като високорискови поради повишения риск от изпълнение на транзакции, които могат да послужат за целите на престъпления като изпиране на пари и финансиране на тероризма.
  • Не съществува метод или орган, който да осигури обезщетение на потребителя в случаите на неразрешени или грешни трансакции.
  • Придобиване на виртуална валута и сделки с нея са само и изцяло риск и отговорност на лицата, които ги договарят и осъществяват.

  LEI

  LEI (Legal Entity Identifier) е международен идентификатор за юридически лица. Този идентификатор позволява на регистрираните лица да се идентифицират по един унифициран начин при сключване на транзакции с финансови инструменти.

  LEI номерът на Кей Би Си Банк България ЕАД e 5299009KAL4KO7584196.

  Процес Опознай своя клиент

  Съгласно действащото законодателство в Република България Кей Би Си Банк България ЕАД е длъжна да прилага мерки за превенция на използването на банковата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. С цел спазване на нормативните изисквания и поддържане на деловите взаимоотношения със своите клиенти банката прилага принципа Опознай своя клиент. Той представлява събиране на информация и документи от страна на банката относно даден клиент и неговия действителен собственик, както и текущо наблюдение на паричните потоци, случайните сделки и операции и тяхната икономическа логика и съответствие с нормативните изисквания. Прилаганета на принципа Опознай своя клиент включва първоначалната идентификация на всеки клиент и неговия действителен собственик, последваща и непрекъсната актуализация профила на клиента и идентификацията му, събиране на документи, изясняващи произхода на средствата, използвани в хода на деловото правоотношение и при случайни сделки/операции.

  Какви данни изисква банката, прилагайки принципа Опознай своя клиент?

  • Лични данни - Имена, дата и място на раждане, ЕГН или идентификационен номер за установяване на самоличността, копие от официален документ за самоличност, всяко гражданство, което лицето притежава, държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен) професионална дейност и лични данни, свързани с присъди и нарушения (в приложимите от закона случаи).
  • Данни на Юридически лица и други правни образувания - ЕИК/БУЛСТАТ/LEI номер или друг идентификационен номер, държава на регистрация и адрес на управление, даннни за контакт, сфера и предмет на дейност, бизнес партньори (когато разкриването им е допустимо) и други данни, релевантни за клиента и целта на деловото отношение и ползваните продукти и услуги.
  • Финансови данни, доказващи произход на средствата, обороти, активи и пасиви, печалби и загуби, отчети за паричните потоци, за собствения капитал, за приходите и разходите.

  Кога банката осъществява контакт с клиента във връзка с принципа Опознай своя клиент?

  • При встъпване в делови отношения или при случайна сделка/операция.
  • При необходимост от актуализиране на информацията, което може да е веднъж годишно или на по-дълги интервали от време.
  • При констатиране на промени, касаещи идентификацията и дейността на клиента, ползваните продукти и услуги и целта на установените делови взаимоотношения.

  Как банката се свързва с клиентите за изискване на информация/документи?

  Банката събира документи при първоначална среща с клиентите или изпраща покана за съдействие и изисква необходимите документи по е-мейл. Служителите на банката не прилагат линкове и зловредни приложения, а само документи в .doc формат с указания за тяхното попълване.

  Какво се случва, ако не предоставя информацията?

  • Възпрепятстване изпълнението на определени банкови услуги/транзакции.
  • Преразглеждане на деловите отношения с клиента.

  Кой има достъп до предоставените от клиента данни?

  Кей Би Си Банк България ЕАД съхранява отговорно данните на своите клиенти и ги използва за цели, които са нормативно регулирани, вкл. превенция изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

  Какви документи изисква банката при прилагането на принципа Опознай своя клиент?

  • КУС Въпросник
  • Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП (за установяване принадлежност на ФЛ към категориите видни политически личности съгласно чл. 36 от ЗМИП)
  • Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП (за идентифициране на действителен собственик на клиент - ЮЛ)
  • Декларация по чл.142т, ал. 1 от ДОПК (за целите на автоматичния обмен на финансова информация)
  • Официални годишни финансови отчети и счетоводни баланси (когато не са публично достъпни)
  • Оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за идентификацията на клиент - юридическо лице или друго правно образувание (когато информацията не е достъпна в Търговски или друг публичен регистър)
  • Копие от официален документ за самоличност (лична карта, международен паспорт)
  • В зависимост от спецификата на клиента, би могло да се изискат и други документи, освен горепосочените

  Може ли документите да бъдат подписани с Класифициран електронен подпис?

  Да, банката приема документи, подписани с Класифициран електронен подпис (КЕП) на който и да е от следните акредитирани доставчици на удостоверителни услуги, публикувани на сайта на Европейската Комисия.
  Сред акредитираните доставчици, са и следните доставчици, регистрирани в България:

  • Борика АД
  • Евротръст Технолъджис АД
  • Инфонотари ЕАД
  • Информационно обслужване АД
  • СЕП България АД

  FATCA

  FATCA в KBC Банк

  The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) е закон, приет от правителството на САЩ на 18.03.2010 год., който ще влезе в сила от 01.07.2014 год. По същество FATCA представлява нормативно изискване към чуждестранните финансови институции да подават информация на американските данъчни служби (IRS) относно поддържаните от тях финансови сметки на американските данъкоплатци или на чуждестранни юридически лица, които са контролирани от американски данъкоплатци. Кей Би Си Банк България ЕАД, отчитаме значимостта на FATCA и възнамеряваме да се съобразим с изискванията за FATCA своевременно.

  KBC Банк вече е регистрирана на сайта на Американските данъчни служби, САЩ (IRS) и има следния идентификационен номер: 5DHUWX.00041.ME.100  като посредник (GIIN), с FATCA статут на предоставяща информация българска финансова институция.

  В допълнение България е една от юрисдикциите, които се третират от САЩ като подписали и с влязло в сила междуправителствено споразумение Модел 1. По същество е постигнато споразумение и България е дала съгласието си да бъде включена в списъка на страните, публикувани от Американската IRS на техния уебсайт.

  Сертификат W-8BEN-E (782.0 KB)

  Сертификат W-8IMY (837.3 KB)

  Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с екипа на FATCA проекта:

  CRS

  Какво представлява междудържавната спогодба Common Reporting Standard (CRS)?

  През 2014 Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува глобален стандарт за автоматичен обмен на информация за финансовите сметки. Така нареченият Common Reporting Standard (CRS) по същество представлява регулаторно изискване за събиране и предоставяне на информация в областта на данъчното облагане от страна на финансовите институции, които се намират в участващите юрисдикции (понастоящем повече от 100 юрисдикции). Неговата цел е да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащането на данъци.

  През декември 2014 CRS беше инкорпориран в Директива 2014/107/ЕС на Съвета, отнасяща се за автоматичния обмен на информация в областта на данъчното облагане. Страните в Европейския съюз са задължени да допълнят законовата си уредба с разпоредбите, касаещи Директивата и междудържавното многостранно споразумение. В България този стандарт беше имплементиран с промяната в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от август 2015, който влезе в сила от 01.01.2016.

  Идентификация на клиентите

  Според разпоредбите на чл. 142 от ДОПК банките са задължени да прилагат комплексна проверка към всички финансови сметки на клиенти с цел идентификация на тези финансови сметки, попадащи под обхвата на въпросния закон и международни спогодби и веднъж годишно да подават съответната информация към данъчните служби (НАП).

  Задължения на Кей Би Си Банк България ЕАД по документиране и рапортуване

  По силата на сключените международни спогодби /FATCA и CRS/ и в съответствие с изискванията на българското законодателство /Законът за кредитните институции и ДОПК/, считано от 01.01.2016 Кей Би Си Банк България ЕАД, в качеството си на предоставяща информация финансова институция, започва да прилага процедури за комплексна проверка и контрол на финансовите сметки и да събира информация за данъчни цели от клиентите си при откриване на нови сметки.

  При необходимост допълнителна информация ще бъде изискана и от клиентите по отношение на съществуващи сметки.

  Откриване на нови сметки/нови клиенти

  Задължителност на предоставянето на Декларация за целите на автоматичния обмен при откриване на нови сметки/нови клиенти

  Считано от 01.01.2016 към стандартните документи за откриване на нова сметка всеки клиент се задължава да декларира пред Банката точно, пълно и добросъвестно необходимите данни като попълни Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация по чл. 142 т, ал. 1 от ДОПК. Ако клиент на банката има нужда от разяснения относно как е редно да попълни съответната декларация, той трябва да се обърне към местните данъчни власти или към данъчен консултант. Банката няма право да предоставя правни или данъчни съвети на своите клиенти.

  Подлежаща на докладване информация

  Подлежаща на докладване информация според CRS/ДОПК

  Информацията съгласно чл. 142б от ДОПК, съдържаща лични данни на клиента, в това число наличност по сметка/и и реализирани по сметката/ите доходи, може да бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно закона, в рамките на който да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на които съответният клиент е местно лице за данъчни цели.

  Информацията относно финансовите сметки, която подлежи на докладване, включва определени данни за притежателя на сметката (в някои случаи също за контролиращите лица), както и данни за сметката.

  Съгласно разпоредбите на чл. 142 от ДОПК следната информация трябва да бъде докладвана на данъчния орган:

  • Адрес
  • Гражданство
  • Всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели
  • Данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели
  • Дата и място на раждане (за физически лица)
   • номер на сметката или функционален еквивалент - при липса на номер
   • салдо по сметката/ките към края на годината или ако става въпрос за закрита сметка – салдото й при закриването
   • общият брутен размер на дивидентите/лихвите или друг подобен доход, платен или начислен (заверени) по сметката през календарната година, както и общите брутни постъпления от продажбата или обратното изкупуване на финансови активи, които са платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг отчетен период

  Когато дадено образувание се е определило като пасивно нефинансово образувание, допълнително се събира информация относно контролиращите лица като:

  • Име
  • Адрес
  • Всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели
  • Данъчен номер за всяка юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели
  • Дата и място на раждане

  Неподлежащи на докладване сметки /изключени сметки/

  Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите /НАП/ изготвя списък на сметките, които се считат за изключени сметки по § 1а, т. 39, буква "ж" от допълнителните разпоредби на ДОПК.

  Неподлежащи на докладване лица

  Освен това съществува изключение за конкретни клиенти, които не са определени като "подлежащи на докладване лица" съгласно алинея 1а, точка 12 от допълнителните разпоредби на ДОПК. Това са финансови институции, правителствени организации, международни организации, централни банки, корпорации, чийто акции редовно се търгуват на един или повече регулирани пазари на ценни книжа (или свързано с тях предприятие).

  Повече информация относно автоматичния обмен можете да намерите на:

  ДЕКЛАРАЦИЯ за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК):

  FATCA форми:

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.