Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Групата РЦБ отчита постоянно динамично развитие

  07.09.2005
   

  Още един рекорден резултат: печалбата преди данъчно облагане за първото полугодие нарастна със 78%, възвращаемостта на капитала достигна 30%, а активите отбелязаха ръст от 17%. Клоновата мрежа в Централна и Източна Европа се разрасна. Рекордно публично предлагане на акциите (IPO) на Райфайзен Интернешънъл в края на април.

  Групата ръководена от Райфайзен Ценралбанк Австрия АГ (РЦБ) отново отчете отлични резултати през първото полугодие на 2005 г. Възвръщаемостта на капитала, съотношението разходи/приходи и възвращаемост на активите на Групата са най-добрите отчетени в сравнение с най-големите австрийски банки. Всичко това беше постигнато въпреки забавените темпове на развитието на икономиката в Австрия и останалата част от Еврозоната.

  "Благодарение на силната си фокусираност към клиента и доброто стратегическо планиране, РЦБ отново се разрасна с изпреварващи пазара темпове – не само в Австрия, но и в Централна и Източна Европа, където банковите пазари продължават да се развиват бързо. Ето защо РЦБ успя да засили позициите си на местните пазари”, каза Председателят на УС на РЦБ Валтер Ротенщайнер.

  Силно нарастване на показателите в Австрия и ЦИЕ

  РЦБ продължи да поддържа високото темпо на растеж, увеличи активите си с 16,5% до 79,1 млрд. евро през първите шест месеца на 2005 г. Както и през предходните години, Групата се разраства с изпреварващи темпове, в сравнение със средните показатели за растеж за австрийските банки заложени от Националната Банка на Австрия, които достигнаха 6,9%. Групата отбеляза силен ръст при кредитирането на нефинансови институции и клиенти (13,7%) и финансови институции (14,4%), а също така и на привлечените депозити от нефинансови институции и клиенти (14,6%) и банки (9,9%).

  Активите на РЦБ отбелязаха особено динамичен растеж в Австрия - 15,1% увеличение през първото полугодие на 2005 г. до 39,1 млрд. евро в сравнение с края на 2004 г. Нарастването с 13,7% на активите на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл) до 32,9 млрд. евро също доказва поетия курс на растеж от РЦБ.

  Мрежата от дъщерни банки в ЦИЕ се разрасна

  Мрежата от дъщерни банки на РЦБ в ЦИЕ, която се управлява от Райфайзен Интернешънъл, продължи да се разраства. Например, Райфайзен Интернешънъл основа дъщерно дружество, с насоченост финансов лизинг в Казахстан и положи основите на споразумението за придобиване на Банк Авал, подписано през Август. "Придобиването на Банк Авал ще превърне РЦБ в най-голямата банка в Украйна. Банката, която е специализирана в Банкирането на дребно и бизнеса с малки и средни предприятия е отлично допълнение към Райфайзенбанк Украйна, която е фокусирана предимно върху корпоративното банкиране”, каза г-н Ротенщайнер.

  Разрастването на РЦБ се основава на органичния разтеж и увеличението на клоновата мрежа в ЦИЕ. В края на първото полугодие на 2005 г. групата разполага с 971 клона в региона, в сравнение с 832 в края на 2004 г. С придобиването на Банк Авал, към тях ще се прибавят още приблизително 1 400 банкови офиса. Към 30 юни 2005 г. РЦБ присъства на 17 пазара в региона, чрез 15 дъщерни банки, множество специализирани дъщерни дружества и два представителни офиса.

  Нарастваща доходност

  "Доходността на РЦБ от ежедневните операции се запазва отлична, затвърждавайки избраната посока на развитие и реализиране на инвестициите за продължаващото разрастване”, обясни г-н Ротенщайнер.

  Нетните приходи от лихви, след провизии отбеляза ръст от 47,4% в сравнение със същия период на 2004 г., нетните приходи от комисионни през първото полугодие нарастнаха с 23,5%, а резултатът от търговия с 10,2%.

  Печалбата преди данъчно облагане през първото полугодие на 2005 г. се увеличи със 78,4% в сравнение със същия период на миналата година и достигна 546,2 млн. евро. За сравнение, печалбата от обикновените дейности на всички Австрийски банки, прилагащи австрийските счетоводни стандарти, нарастна само със 7,2%, както прогнозира и Националната Банка на Австрия.

  Консолидираната печалба нарастна с 48,8% до 330,7 млн. евро. Нарастването е по-слабо от това на печалбата преди данъчно облагане, поради рязкото нарастване от 148% до 110,4 млн. евро на разходите за данъци и тъй като първичното публично предлагане на акции (IPO) на Райфайзен Интернешънъл значително увеличи дела на миноритарните акционери от печалбата.

  Силни показатели – Възвръщаемост на капитала 30,1%, Възвръщаемост на активите 1,49%, съотношение разходи/приходи 52,5%

  Въпреки двойното увеличение на капитала, възвращаемостта на капитала преди данъчно облагане на РЦБ от 30,1% е значително по-висок в сравнение със същите показатели, отчетени от основните австрийски банки. В допълнение, възвръщаемостта на активите преди данъчно облагане на РЦБ от 1,49% и съотношението разходи/приходи от 52,5% са също по-добри от тези на основните австрийски банки. Постъпленията от първичното предлагане на акциите на Райфайзен Интернешънъл се отрази положително върху тези показатели.

  Солидна капиталова база

  През първото полугодие на 2005 г. Общата капиталова база нарастна с 11,9% до 4,6 млрд. евро. Капиталовата адекватност на Групата достигна 10,3%, а адекватността на първичния капитал – 9,8%.

  Първично публично предлагане на акциите (IPO) на Райфайзен Интернешънъл

  Първичното публично предлагане на акциите (IPO) на Райфайзен Интернешънъл беше основният инструмент за набиране на капитал през първата половина на годината. Нетните постъпления от продажби на акции през април достигнаха 555 млн. евро, след приспадане на разходите по издаването. Регионалните Райфайзен Банки продадоха целия си дял от Райфайзен Интернешънъл, докато РЦБ, ЕБВР и МФК, продадоха само част от дяловете си. С общ обем от 1,11 млрд. евро това е най-голямото първично публично предлагане на акции, реализирано до сега в Австрия. Интересът за покупка надвиши 22 пъти предлаганото количество акции, а дневният обем търгувани акции бе рекорден за Виенската фондова борса.

  Райфайзен Централбанк остава основния акционер на Райфайзен Интернешънъл, с дял от около 70%. ЕБВР и МФК заедно държат около 6% от акциите на дружеството, а свободно търгуваните на Виенската фондова борса акции, към момента са около 24% от общия брой акции на Райфайзен Интернешънъл.

  1 900 новосъздадени работни места.

  Високо квалифицираните служители са един от най-ценните активи на РЦБ. С разрастването на клоновата мрежа в ЦИЕ нарастна и броят на служителите. Към 30 юни 2005 г. броят на служителите нарастна със 7,4% до 27 200 души. Нарастването в Австрия е 4% до 2 468 души, а в ЦИЕ - 7,7% до 24 448 души.

  PDF файл с отчета на РЦБ за първото полугодие на 2005 г. може да бъде намерен в Интернет на адрес http://www.rzb.at/zwischenbericht2005. Английската версия е на адрес http://www.rzb.at/interimreport2005. Можете да откриете резултатите към първото полугодие на Райфайзен Интернешънъл на www.ri.co.at,Company Info, Business Development.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.