Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл с рекордна печалба

  06.04.2005
   

  Печалбата преди данъчно облагане нарасна с 24%, възвръщаемостта на капитала надвишава 22%, активите отчитат ръст от 44%. Почти 2 милиона нови клиенти.

  Групата управлявана от Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (РИ), дъщерно дружество на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), отчете в края на 2004 г. печалба преди данъчно облагане достига 342.2 млн. евро. Това е рекорден резултат и увеличение с 65.5 млн. евро или 23.7% в сравнение с края на 2003 година. Печалбата след данъчно облагане възлиза на 271.3 млн. евро (227.4 млн. евро през 2003). Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (IFRS).

  “Райфайзен Интернешънъл е добре позиционирана на всички важни развиващи се пазари в Централна и Източна Европа. Този резултат доказва, че ние продължаваме да се развиваме в правилната посока”, казва Херберт Степич, Изпълнителен директор на РИ и Заместник-председател на РЦБ. Активите на групата възлизат на € 28.9 милиарда в края на 2004 година, което е нарастване с 44,1%, като четири пети от тях са в резултат на органичен растеж. Това развитие прави РИ една от банковите групи с най-високи темпове на растеж в региона.

  Подобрение на оперативните резултати

  Оперативните приходи нараснаха с 280.5 млн. евро или 27.6%, достигайки 1,298.8 млн. евро. Въпреки големите инвестиции, доброто управление на разходите запази увеличението на общите административни разходи значително под нарастването на активите: 823.3 млн. евро бяха изразходвани за персонал и други административни разходи през 2004, което отговаря на увеличение с една четвърт в сравнение с 2003.

  Печалбата от оперативни дейности нарасна с 32.2%, достигайки 475.5 млн. евро Съотношението разходи/приходи, което изразява дела на общите административни разходи от оперативните приходи се подобрява от 64.7% на 63.4%.

  Значително подобрение на капиталовата база, стабилно ниво на капиталовата адекватност на първичния капитал

  Според крайните резултати, собственият капитал включително консолидираната печалба за годината и малцинствените участия, достига общо 2,177 млн. евро (2003: 1,379 млн. евро). Това е равностойно на годишно нарастване с 57.9%. Възвращаемостта на капитала преди данъчно облагане, която измерва печалбата преди данъчно облагане като процент от осреднената капиталова база достигна 22.3%, в сравнение с 24.1% през 2003 година. “Причината за намаляване на възвращаемостта на капитала е значителното нарастване на капиталовата база на Групата, което включва капитализираната печалба от 2003 година в допълнение на постъпилите парични потоци от увеличения на капитала от около 500 млн. евро” обяснява Мартин Грюл, Финансов директор на РИ.

  Адекватността на първичния капитал на Групата достигна 10.1 % (2003: 9.4 %).

  Разширяващо се присъствие на пазара В ЦИЕ

  Посредством дъщерните си банки РИ е активна на 15 пазара в Централна и Източна Европа. Това е най-обширното покритие от всички банки работещи в региона. На седем пазара, дъщерните банки се класират сред първите три местни банки. През 2004 мрежата беше допълнително разширена посредством ново придобиване, а именно на Албанската Banka e Kursimeve, преименувана на Райфайзен Банк Ш.а. (Raiffeisen Bank Sh. A.) през октомври 2004, което значително засили присъствието на групата в Централна и Източна Европа. “Пазарите на Югоизточна Европа са все още в ранна фаза на развитие, в сравнение с тези на новите ченки на ЕС. Има огрмен потенциал за увеличаване на пазарното присъствие и ние искаме добре да го използваме”, каза Х. Степич. Дъщерните банки на РИ в Беларус, Русия и Украйна са водещите международни банки в съответните държави.

  Посредством своето дъщерно дружество Райфайзен-Лизинг Интернешънъл, РИ управлява 14 лизингови компании в 12 държави в региона, които обслужват както корпоративни, така и частни лица. Допълнително, специализирани компании на групата развиват активна дейност в областта на управлението на активи и средства на пенсионни фондове.

  56% повече клиенти, допълнително затвърдяване на системата за продажби

  В края на 2004 г., броят на служителите на Райфайзен Интернешънъл достигна почти 23 000 души. Клоновата мрежа на Райфайзен Интернешънъл се разрастна до 916 банкови офиса, които през 2004 г. обслужваха около 5 млн. клиенти физически лица – 56% повече в сравнение с 2003 г.

  Забележка: Гореизложената информация не е за публикация и разпространение в Съединените Американски Щати. Тези материали не са предложение за продажба на акции в САЩ. Няма да бъде обявявано публично предлагане на акции в САЩ. Акциите, упоменати в тези материали не са и няма да бъдат регистрирани в US Securities Act от 1933, и няма да бъдат предлагани за продажба в САЩ без съответната регистрация.

  Можете да получите достъп до web-версията на годишния отчет на РИ на адрес: http://ar2004.ri.co.at. Печатната версия ще бъде готова на или около 19 Април и може да бъде поръчана на същия web site.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.