Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Нова Тарифа за таксите и комисионите за клиенти физически лица от 03.08.2015 г.

  02.06.2015
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме Ви, че считано от 03.08.2015 г. влиза в сила нова Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за физически лица, с която можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица, на хартиен носител, е на разположение на клиентите в офисите на Банката. На интернет сайта на банката новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица е публикувана с отразени промени, маркирани в жълто.

  Новата тарифа влиза в сила считано от 03.08.2015 г. за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  Настоящите клиенти на банката, ползващи платежна услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-долу промяна в тарифата, имат право, преди 03.08.2015 г., да заявят писмено в офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване на съответната платежна услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването.

  С гореописаната нова Тарифа на банката се извършват следните промени в сега действащата Тарифа:

  Глава Втора: Операции в чуждестранна валута

  4. Чекове в чуждестранна валута
  Промяна в т. 4.1.2 Теглени срещу други банки 0.3%, мин. 20 евро
  Промяна в т. 4.3 Издаване на чекове /банкови трати 0.2%, мин. 15 евро, макс. 450 евро

  Забележка: При обработка на чекове по чл. 4, клиентът дължи допълнително действителните разноски на чужди банки, ако такива възникнат. Банката запазва правото си да блокира 50 евро по сметка на клиента за удовлетворяване искове за заплащане на разноски на кореспондентски банки в случаи на върнат неплатен чек.

  Съгласно изискванията на чуждестранните банки и правилата за инкасиране на чекове от страна на РББГ, Банката събира допълнителна комисиона за куриерските разноски в случай, че при обработката на чек възникне нужда от използване услугите на специлен куриер. Тази забележка се прилага към 4.1.2. Теглени срещу други банки.

  Глава Пета: Операции в ценни книжа

  1. Операции с ценни книжа и водене на под-сметки
  1.1. Операции с български ценни книжа
  1.1.1.

  Входящ трансфер на български ценни книжа по собствена сметка в Райфайзенбанк (България) ЕАД

  EUR 5 за трансфер за емисия
  1.1.2.

  Изходящ трансфер на български ценни книжа по сметка в друга банка

  EUR 25 за трансфер за емисия
  1.1.3.

  Изходящ трансфер на български ценни книжа в следствие на сделка към друга банка под-депозитар в България

  EUR 5 за трансфер за емисия
  1.1.4.

  Такса за поддържане на под-сметка на български ценни книжа – за непрофесионални инвеститори

  0.07 % год.база, удържана месечно с мин. EUR 5 месечно (на вид актив), изчислен върху пазарна стойност

  1.1.5. Издаване на депозитарна разписка EUR 5 за брой
  1.2. Операции с чуждестранни ценни книжа*
  1.2.1.

  Входящ и/или изходящ трансфер на чуждестранни ценни книжа без движение на парични средства

  EUR 30 за трансфер за емисия
  1.2.2. Входящ и/или изходящ трансфер на чуждестранни

  ценни книжа с движение на парични средства, вкл. такива обвързани със сделки с ценни книжа

  Такса
  1.2.2.1.

  Украйна, Русия, Казахстан, Индия, Индонезия, Южна Корея, Филипините, Азербайджан, Египет, Черна гора

  EUR 100 за трансфер за емисия
  1.2.2.2. Австралия, Бразилия, Исландия, Израел, Малайзия,

  Мексико, Нова Зеландия, Португалия, Сингапур, Тайван, Тайланд

  EUR 65 за трансфер за емисия
  1.2.2.3. Еврооблигации, САЩ, Австрия EUR 40 за трансфер за емисия
  1.2.2.4. Чехия, Сърбия, Словакия, Словения По договаряне
  1.2.2.5. Други страни EUR 50 за трансфер за емисия
  1.2.3 Такса за поддържане на под-сметка на чуждестранни

  ценни книжа – за непрофесионални инвеститори

  Такса
  1.2.3.1. Босна и Херцеговина, Египет, Израел, Казахстан,

  Черна гора

  0.45 % год.база, удържана месечно с мин.

  EUR 5 месечно (на вид актив), изчислен върху пазарна стойност

  1.2.3.2. Други пазари 0.20 % год.база, удържана месечно с мин.

  EUR 5 месечно (на вид актив), изчислен върху пазарна стойност

  2. Инвестиционно обслужване на сделки с ценни книжа
  2.1. Сделки с акции и компенсаторни инструменти сключени на регулиран пазар в България В EUR като процент от стойността на сделката
    Стойност на поръчката или достигнат оборот Комисионна (вкл. такси към БФБ и ЦД)
  2.1.1. до 100 000 BGN 0.80%, мин EUR 8
  2.1.2. от 100 000 BGN до 250 000 BGN 0.65%
  2.1.3. над 250 000 По договаряне
  2.2. 

  Сделки с акции и компенсаторни инструменти сключени на регулиран пазар в България чрез COBOS

  В EUR като процент от стойността на сделката
    Стойност на поръчката или достигнат оборот Комисионна (вкл. такси към БФБ и ЦД)
  2.2.1. до 100 000 BGN  0.50%, мин. EUR 1
  2.2.2. от 100 000 BGN до 250 000 BGN 0.45%, мин. EUR 1
  2.2.3. над 250 000 BGN По договаряне
  2.2.4. Годишна такса за поддържане на COBOS сертификат  BGN 72 вкл. ДДС
  2.3.

  Сделки с български акции и компенсаторни инструменти сключени извън регулиран пазар (OTC)

  По договаряне
  2.4. Сделки с облигации сключени на регулиран пазар в България В EUR като процент от стойността на сделката
    Стойност на поръчката Комисионна (вкл. такси към БФБ и ЦД)
  2.4.1. до 100 000 BGN 0.10%, мин. 30 EUR
  2.4.2. от 100 000 BGN до 250 000 BGN 0.08%
  2.4.3.  над 250 000 BGN По договаряне
  2.5. Сделки с български Държавни ценни книжа (ДЦК) 
  2.5.1. Сделки на първичен пазар В EUR като процент от номиналната стойност
  2.5.1.1. за одобрени поръчки 0.05%, мин. EUR 50 
  2.5.1.2. за неодобрени поръчки EUR 3.5 за поръчка
  2.5.2. Сделки на вторичен пазар  В EUR като процент от стойността на сделката
  2.5.2.1. за сделки с Райфайзенбанк (България) ЕАД Без комисионна
  2.5.2.2. за сделки, при които Райфайзенбанк (България) ЕАД е посредник По договаряне
  2.5.3. Изплащане на ДЦК на падеж 0.02% от номиналната стойност
  2.6. Сделки с чуждестранни правителствени и други облигации, сключени извън регулиран пазар (OTC)  В EUR като процент от стойността на сделката
  2.6.1. за сделки с Райфайзенбанк (България) ЕАД Без комисионна
  2.6.2. за сделки, при които Райфайзенбанк (България) ЕАД е посредник По договаряне
  2.7. Сделки с ценни книжа на чуждестранни регулирани пазари В EUR като процент от стойността на сделката*
    Пазар, за сделки с акции, борсово-търгувани фондове и др. до EUR 100 000 Комисионна
  2.7.1. Австрия 0.30%, мин. EUR 10
  2.7.2. Германия - XETRA 0.30%, мин. EUR 20
  2.7.3. Германия – Франкфурт, Parkett и други 0.60%, мин. EUR 40
  2.7.4. Франция, Италия, Белгия, Дания, Финландия, Холандия, Норвегия, Испания, Швеция, Португалия 0.40%, мин. EUR 40
  2.7.5. Швейцария

  Покупка – 0.37%, мин. EUR 40
  Продажба – 0.30%, мин. EUR 40

  2.7.6. Великобритания

  Покупка - 0.90%, мин. EUR 40 (+ 0.5% stamp duty tax)
  Продажба - 0.40%, мин. EUR 40

  2.7.7. Великобритания (IOB, GDR's) 0.40%, мин. EUR 40
  2.7.8. Ирландия

  Покупка – 1.50%, мин. EUR 40
  Продажба – 0.60%, мин EUR 40

  2.7.9. САЩ (Bloomberg Order Routing) 8 цента за акция (USD), мин. USD 10**
  2.7.10. Канада (Bloomberg Order Routing) 14 цента за акция (CAD), min CAD 50***
  2.7.11. Япония, Сингапур 1.50%, мин. EUR 60
  2.7.12. Австралия, Хонг Конг 0.90%, мин. EUR 60 (for Hong Kong – min EUR 40)
  2.7.13. Русия 0.50%, мин. USD 50
  2.7.14. Гърция

  Покупка – 0.60%, мин. EUR 60
  Продажба – 0.90%, мин. EUR 60

  2.7.15. Хърватска, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Словения

  0.90%, мин. EUR 45

  2.7.16. Полша

  0.40%, мин. EUR 45

  2.7.17. Чехия

  0.63%, мин. EUR 45

  2.7.18. Румъния

  1.26%, мин. EUR 60

  2.7.19. Турция

  0.70%, мин, EUR 45

  2.7.20. Други регулирани пазари

  По договаряне

  2.7.21. Сделки с  акции, ETF и др. над EUR 100 000

  По договаряне

  2.7.22. Сделки с облигации на чуждестранни регулирани пазари

  По договаряне

  2.8. Покупко-продажба на борсово-търгувани опции върху акции, борсово-търгувани фондове и др.

  По договаряне

  2.9. Сделки със сертификати, емитирани от Raiffeisen Centrobank AG

  В EUR като процент от стойността на сделката

  2.9.1. При записване на първичен пазар

  Според спецификацията на продукта

  2.9.2. За сделки на вторичен пазар

  0.65 %, мин. EUR 40

  2.10. Участие в първични публични предлагания и увеличения на капитала на публични дружества за България и чужбина
  (в рамките на брокерски договор за инвестиционно посредничество на клиенти)

  По договаряне

  2.11. Приемане на търгови предложения за България и чужбина
  (в рамките на брокерски договор за инвестиционно посредничество на клиенти)

  По договаряне

  2.12. Приватизационни сделки, при които плащанията се извършват с компенсаторни инструменти
  (в рамките на брокерски договор за инвестиционно посредничество на клиенти)

  По договаряне

  Забележка: За всички случаи, които не са изрично посочени в настоящата Тарифа и/или са договорени други условия по индивидуален договор с клиента, се прилагат договорените условия по индивидуалния договор между клиента и  Банката.

  * Допълнителните такси и комисионни, специфични за някои пазари (напр.: държавни данъци и такси върху финансовите транзакции, налози и др., приложими при сключване на транзакциите) са за сметка на клиента и се посочват в потвърждението за всяка конкретна сделка.
  ** през g.Brokerage (интернет базирана платформа за търговия) – 0.40%, мин. USD 60; ползването на този транзкационен канал е съгласно изискване на клиента.
  *** през g.Brokerage (интернет базирана платформа за търговия) – 0.90%, мин. EUR 60; ползването на този транзкационен канал е съгласно изискване на клиента.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на Райфайзен Директ:

  • 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
  • 17 21 (М-Tel и Telenor) без увеличение на тарифата

  С уважение,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.