Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

   

  Обработване на лични данни от KBC Банк

  Информация за обработване и защита на лични данни.

  Кей Би Си Банк България ЕАД (Банката), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. Никола Й. Вапцаров 55, Експо 2000, web: www.kbcbank.bg, тел. 0700 10 000, обработва вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

  Настоящата информация има за цел да очертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Кей Би Си Банк България ЕАД дейност. Информацията включва следното:

  1. Какви данни обработваме

  Какви данни обработваме

  В хода на своята дейност Кей Би Си Банк България ЕАД обработва различни видове лични данни, които се групират в посочените по-долу категории.

  В зависимост от конкретните продукти и/или услуги, които ползвате, Кей Би Си Банк България ЕАД обработва някои или всички от изброените данни.

  • Персонална информация (имена, ЕГН/дата на раждане и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство, адрес/и, вкл. държава, данни по документ за самоличност, спесимен от подпис, телефон, електронен адрес, клиентски номер, IBAN на клиентски сметки, данни за представители по закон и по пълномощие, собственици/действителни собственици на капитала, участваща юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели, данни за лица, чрез които се осъществява контакт с определено физическо или юридическо лице и др.).
  • Икономическа информация (имотно състояние и имуществени права, месечен доход, свързаност между лица, финансово състояние, вкл. кредитна история, способност да понесе загуби при инвестиции във финансови инструменти и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти и др.)
  • Социална информация (образование, професионална дейност, знания и предходен опит с инвестициите във финансови инструменти и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти)
  • Семейна идентичност (семейно положение, родствени връзки и др.)
  • Информация, събирана при използване от вас на информационни и комуникационни технологии
   • IP адреси, онлайн идентификатори, потребителско име, парола, лог данни
   • Местоположение (напр. от вашия мобилен телефон, IP адрес, или от търговец, при който ползвате вашата карта)
   • Информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа, включително телефонния номер)
   • "Бисквитки", които еднозначно могат да идентифицират вашия браузър
   • Уникален номер на мобилно приложение за електронно банкиране
   • Информация относно телефонни контакти
  • Информация относно ползвани продукти и/или услуги (какви продукти/услуги сте ползвали и/или ползвате, вашите специфични изисквания към тях)
  • Комуникационна информация (информацията, която научаваме за вас от кореспонденцията помежду ни)
  • Специални категории лични данни – биометрични данни (напр.: снимка по документ за самоличност) за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние единствено за целите на предоставяне и упражняване на права при застраховка от класа "Животозастраховане" или като доказателство за основанието на платежно нареждане, напр. при разпореждане със средства от Дарителска сметка, данни, свързани с присъди и нарушения за целите на вземане на решение, дали да встъпим в отношения с вас по повод определена услуга.

  В редица случаи събираме и обработваме ваши данни и когато не сте наш клиент.

  Например:

  • Когато вие или лице, което представлявате, сте поръчител, авалист, съдлъжник, ипотекарен и/или заложен длъжник по сключен с нас договор за кредит, платец по договор за факторинг или друг вид финансиране, предоставяно от банката.
  • Когато при нас е депозирано искане от трето лице за предоставяне на кредитна или факторинг услуга или друг вид финансиране, по която вие или лице, което представлявате ще бъдете поръчител, съдлъжник, ипотекарен и/или заложен длъжник, платец по договор за факторинг.
  • Когато действате в качеството ви на представител (законен или по силата на упълномощаване) на наш клиент или защото вие самият сте в процес на подаване на заявление за наш продукт или услуга.
  • Когато вие или лице, което представлявате сте получател по платежна услуга, извършвана по нареждане на наш клиент или на клиент на банка, по отношение на която сме банка-кореспондент.
  • Когато вие или лице, което представлявате сте наредител по платежна услуга, извършвана в полза на наш клиент или на клиент на банка, по отношение на която сме банка-кореспондент.
  • Когато сте картодържател по сметка на наш клиент.
  • Когато вие или лице, което представлявате сте бенефициер по банкова гаранция или по документарен акредитив или лице, по чието нареждане банката издава чек или в полза на което се извършва плащане по чек.
  • Когато участвате пряко или непряко в собствеността на юридическо лице, което е или желае да стане наш клиент, ние сме длъжни да идентифицираме неговия действителен собственик в изпълнение на задълженията ни съгласно ЗМИП.
  • Когато вие или представлявано от вас лице сте член на органите на юридическо лице, което е или желае да стане наш клиент и решенията на съответния орган касаят отношенията ни с това юридическо лице.
  • Когато между вас и лице, което ползва или желае да ползва кредитна услуга от нас, съществува свързаност (вкл. икономическа) или съществуват отношения, които са източник за погасяване на предоставяно от нас финансиране (в това число и в случаите, когато вие или представляваното от вас лице е длъжник по вземане, придобито или придобивано от нас) или вземанията във връзка с тези отношения служат или ще служат за обезпечение по предоставяно от нас финансиране, както и в случаите когато сте в договорни или преддоговорни отношения с наш клиент по повод сключване на сделка, предмет на финансиране от наша страна.
  • Когато сте посочен като лице за контакт от наш клиент или от лице, с което имаме договорни отношения.
  • Когато сте служител на наш клиент и той има или желае да сключи с нас договор за обслужване на плащанията на дължимите ви трудови и други възнаграждения.
  • Когато банката е страна по договор, по който вие сте трето-ползващо се лице.
  • Когато вашите данни са ни предоставени в запитване или указание, касаещо вас или представлявано от вас лице, отправено от държавен орган/институция или лице, осъществяващо публични функции (напр. частен съдебен изпълнител).
  • Когато вие сте роднина или основен бизнес партньор на администратор на банката, или на лица, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в капитала на банката или акции, които им осигуряват повече от 10 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите, или на акционер, чийто представител е член на управителния или надзорния орган на банката.
  • Когато вашите данни са част от телефонен указател в мобилен телефон на наш клиент и нашият клиент ни е предоставил съгласие за достъп до неговия телефонен указател с цел предоставянето на услуга през наша мобилна апликация.

  Във всички случаи, когато имаме достъп и обработваме ваши данни, ние се задължаваме да спазваме принципите, описани в настоящия документ, и изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

  2. Източници на данни

  Източници на данни

  Събираме горепосочените данни по следните начини:

  • Информация, която вие ни предоставяте.
  • Информация, която трети лица ни предоставят (напр. държавни органи/институции, финансови институции, наши партньори, администратори или акционери на банката, свързани лица с вас и вашия бизнес, лица, осъществяващи публични функции, насрещна страна по платежна услуга и др.).
  • Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна, от страна на лице, което представлявате, или от страна на наш клиент, предоставил ни достъп до съхранявани от него ваши данни с цел ползването на услуга през наша мобилна апликация.
  • Информация, достъпна в публични регистри.
  • "Бисквитки" и подобни технологии.
  • Интернет.
  • Видео и аудио наблюдение и запис в и около обектите на банката.
  • Други източници.

  Преди да ни предоставите данни, принадлежащи на трето лице, трябва да се уверите, че сте го информирали за това и имате неговото съгласие или друго законосъобразно основание да го направите. Също така е необходимо да го запознаете с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите данни в рамките на нашата организация.

  В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без наличието на законосъобразно основание или без съгласието и/или знанието на техния субект или по друг незаконосъобразен начин, Кей Би Си Банк България ЕАД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни, доколкото това е възможно

  3. За какви цели обработваме вашите данни

  За какви цели Кей Би Си Банк България ЕАД обработва вашите данни

  Кей Би Си Банк България ЕАД обработва вашите лични данни за следните цели:

  • Идентифициране на клиенти и лица, с които банката потенциално може да встъпи в отношения (напр. като поръчител, съдлъжник, ипотекарен и/или заложен длъжник, длъжници по придобивани от банката вземания и др.), проверка на идентификацията и предоставяне на предлаганите от Банката банкови, застрахователни, инвестиционни продукти и/или услуги, поискани от вас/представляваните от вас лица или трети лица, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга и/или продукт. Предоставянето на личните данни е доброволно или се осъществява в изпълнение на нормативно изискване. В случай на отказ да бъдат предоставени, Кей Би Си Банк България ЕАД няма да бъде в състояние да предостави искания банков продукт или услуга.
  • За изпълнение на сключени между банката и вас/представляваното от вас лице договорености.
  • За идентифициране на наредители и получатели на платежни услуги и точното изпълнение на платежни услуги (в това число при запитвания/искания от други финансови институции по повод платежни услуги).
  • За идентифициране на трети ползващи се от предоставяните от банката услуги лица (напр. бенефициер по банкова гаранция или по документарен акредитив, лице, в полза на което се извършва плащане по чек, трето лице, в полза на които е открит банков влог и др.).
  • За идентифициране на лица, ползващи услуга през наша мобилна апликация.
  • Реализация на маркетингови проучвания (получаване на информация за възприятието на бранда, поведението, нуждите и очакванията на настоящи и потенциални клиенти с оглед разработване/подобряване на продукти и/или услуги и подобряване нивото на обслужване на клиентите на банката).
  • Статистически цели и анализи (напр. обработване на данни с оглед поддържане, подобряване на предлаганите от банката продукти/услуги и разработване на нови, както и с цел изпълнение на регулаторни изисквания).
  • За извършване на правен анализ и съдействие с оглед предоставяне, поддържане и прекратяване на предлагани от нас банкови продукти и услуги (в това число и по отношение на предоставяни на банката обезпечения).
  • За целите на определяне на сегмента (индивидуални клиенти, микро предприятия, малки предприятия и корпоративни клиенти), в който попадате вие, вашия бизнес или бизнеса на представляваното от вас лице.
  • Съхранение и архивиране на документи.
  • Защита на вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице.
  • За целите на защита легитимните интереси на банката (в случаи на съмнения за злоупотреба и/или измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, свързани с правоотношенията между вас/представлявано от вас лице и банката; при евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между вас/представлявано от вас лице и банката и др.).
  • За установяване, превенция и управление на съществените видове риск, съпътстващи банковата дейност (кредитен, операционен, пазарен), т.ч. в рамките на KBC Груп.
  • За стратегическо планиране на нашия бизнес и управление на бизнес процесите.
  • Извършване на проверка и предоставяне на отговор по отправено от вас/представлявано от вас лице запитване, препоръка, оплакване или жалба.
  • Изпращане до вас/представлявано от вас лице на информация на хартиен и електронен носител относно ползвани от вас банкови услуги и/или продукти.
  • Управление качеството на данните с цел коригиране на информация в поддържаните от банката системи и поддържане на точни и актуални данни.
  • Организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банката и нейните клиенти и контрола по изпълнението, вкл. чрез изграждане на системи за физическа защита в съответствие с Наредба на БНБ за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции.
  • Постигане на нормативно съответствие на дейността на банката съгласно изискванията на приложимите законови разпоредби и общата регулаторна рамка, напр. за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари; за мерките срещу финансирането на тероризма и др.
  • Провеждане на вътрешен одит в банката съгласно законовите и специфичните минимални национални стандарти, които са в съответствие с Международните стандарти за вътрешен одит.
  • Одитиране на дейността на банката, упражняване на контрол и осъществяване на отчетност от страна на банката, в това число и на групово ниво.
  • Изпълнение на задължения на банката по повод указания, съобщения и разпореждания на държавни органи/институции или лица, осъществяващи публични функции (напр.: БНБ, КФН, НАП, частни съдебни изпълнители и др.).
  • С оглед сключване на застраховка "търговски риск" в случаите, в които вие в качеството си на лице извършващо определена търговска дейност или представляваното от вас лице е длъжник по търговско вземане, придобито или придобивано от нас.
  • Реализация на процеса по събиране на просрочените и съдебните експозиции по кредитни продукти на физически лица, микро предприятия и корпоративни клиенти.
  • С оглед установяване, упражняване или защита на правните претенции на банката.
  • За идентифициране, наблюдение и докладване на вътрешните експозиции, както и за идентифициране на лицата, които са основни делови партньори на администратори на банката, или на лица, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в капитала на банката или акции, които им осигуряват повече от 10 на сто от общия брой на гласовете в общото събрание на акционерите, или на акционер, чийто представител е член на управителния или надзорния орган на банката, към които банката има експозиция.

  4. Директен маркетинг

  Директен маркетинг

  За целите на директния маркетинг, ние използваме и обработваме вашите данни, за да ви информираме за нашите най-нови продукти и услуги и да ви предложим:

  • По-добри условия по вече ползвани такива.
  • Продукти, които не ползвате, но смятаме, че биха представлявали интерес за вас или за вашия бизнес.
  • Специални оферти, изготвени от нашите специалисти специално за вас или вашия бизнес.
  • Продукти и услуги на наши партньори, които Кей Би Си Банк България ЕАД разпространява в качеството си на посредник (напр. застраховки, допълнително пенсионно осигуряване, инвестиране в договорни фондове).

  Информацията, която имаме за вас, се състои от данните, които вие сте ни предоставили при ползването на нашите продукти и услуги, такива, които събираме, когато използвате информационни и комуникационни технологии (напр.: посещение на интернет страницата на банката), за да достъпите нашите продукти, услуги и комуникационни канали, както и данни за контакт, обявени от вас в публично достъпни сайтове (напр. уебсайтовете, които вие или представляваните от вас лица поддържате, информацията за контакт, която е публикувана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и др.).

  Обработваме тази информация, за да можем да предположим какви биха били вашите нужди и интереси по отношение на предлаганите от банката продукти и услуги. Изготвеното въз основа на наличните данни предположение се съпоставя с условията на нашите или на партньорите ни продукти/услуги, като по този начин се стремим да преценим кои продукти, услуги и офертите към тях биха били интересни и полезни за Вас като наш съществуващ или потенциален клиент, с който искаме да продължим или изградим ползотворното си партньорство.

  В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост, имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг по един от следните начини: 

  • Чрез писмена декларация, подадена в офис на банката или изпратена на е-мейл call.center@kbcbank.bg, както и чрез електронна декларация, достъпна в електронното банкиране KBC Online Bulgaria - декларацията може да бъде получена в офис или свалена от Интернет страницата на банката.
  • На телефон 0700 1000 (за абонати на Vivacom), 17 21 (за абонати на A1 и Yettel).

  След получаване на възражение от ваша страна банката преустановява обработването на вашите данни за тези цели.

  5. Основанията, на които обработваме вашите данни

  На какво основание Кей Би Си Банк България ЕАД обработва вашите лични данни

  Кей Би Си Банк България ЕАД обработва вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените легални основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на лични данни.

  Договорно основание

  Ние обработваме вашите лични данни, когато това е необходимо за предприемане на стъпки за сключване на договор с вас/представляваното от вас лице или за изпълнението на вече сключен с банката договор.
  Например, на договорно основание обработваме лични данни за целите на идентифициране на лицата, подали искане за ползване на предлаганите от банката продукти/услуги, при встъпване в отношения с тях, както и в хода на изпълнение на нашите задължения по сключения помежду ни договори; също така, в изпълнение на договор обработваме данните на лицата, подали при нас нареждане за плащане, за да можем да извършим поисканите от тях преводи.

  Законово задължение

  В случаите, когато спрямо Кей Би Си Банк България ЕАД се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове, както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение Банката обработва Вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нея.

  Например, обработваме лични данни за целите на изпълнение на задълженията ни за предотвратяване на прането на пари и финансиране на тероризъм, както и за целите на подаване на информация и отчети към БНБ, НАП и други държавни органи в съответствие със Закона за кредитните институции, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други.

  Легитимен интерес

  В редица случаи банката обработва вашите данни на основание свои легитимни интереси. Напр. за целите на предотвратяване на измами, установяване, превенция и управление на операционния риск, стратегическо планиране на нашия бизнес, случай на преобрзуване, в което Банката участва директен маркетинг, но само когато предлага на съществуващите си клиенти сходни на ползваните от тях свои продукти/услуги. Преди да започне обработката на данните ви за тези цели, както и в хода на обработването им, банката проверява дали има баланс между легитимния й интерес и вашите основни права и свободи или интереси и в случай, че последните имат преимущество, не предприема или преустановява обработката на вашите данни, освен ако вие изрично не дадете своето съгласие за обработването.

  Съгласие

  В други случаи, напр. за предлагане на наши нови продукти и услуги, които преди не сте ползвали, както и продукти и услуги на наши партньори, Банката обработва вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на вашето изрично съгласие за това. Банката достъпва въз основа и след получаване на вашето изрично съгласие и контактите от телефонния указател на вашия мобилен телефон в случаите, когато ползвате услуга през наша мобилна апликация, за предоставянето на която такъв достъп е необходим.

  6. Трети лица, на които предоставяме лични данни

  Трети лица, на които Кей Би Си Банк България ЕАД предоставя лични данни

  Кей Би Си Банк България ЕАД няма да предоставя личните ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:

  Обработване от друго лице по възлагане от банката

  Предоставяме лична информация на свързани или други доверени лица, за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор помежду ни, въз основа на нашите инструкции и в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни.

  Тук попадат следните трети лица, които обработват вашите данни по възлагане от банката:

  • "Български пощи" ЕАД и/или други лица, предоставящи пощенски услуги (куриери) за целите на осъществяване на комуникацията помежду ни.
  • Партньори на банката по договори за адвокатски услуги или услуги по превод на документи.
  • Доставчици на системи/услуги за управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които банката има сключен договор (напр. компании за маркетинг и маркетингови проучвания, доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, лица, извършващи поддръжка на електронни платформи, ползвани от банката във връзка с предоставяне на платежни услуги, производители на дебитни/кредитни карти, доставчици на компютърна поддръжка, печатници, фирми за съхранение и унищожаване на документи, доставчици на административни услуги, доставчици на услуги по архивиране и др.).
  • Мобилният оператор, с когото вие или титулярът на ползвания от вас телефонен номер има сключен договор за абонамент за предоставяне на услуги за мобилна комуникация, "Тера Комюникейшънс" АД и/или друго лице, предоставящо телекомуникационни, SMS, MMS, JAWA или други свързани услуги, с което банката има сключен договор за осъществяване на дейности по уведомяване на своите клиенти за обстоятелства относно ползваните от тях банкови услуги.
  • Консултанти, одитори, свързани лица от KBC Груп.
  • Подизпълнители за различни услуги, напр. застрахователно посредничество, събиране на вземания, финансов анализ.

  Кей Би Си Банк България ЕАД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на банката, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

  В изпълнение на законово задължение

  Споделяме ваши данни с държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи или лица, изпълняващи публични функции (в т.ч. ЕЦБ, БНБ, КФН, НАП, НОИ, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД, държавни и частни съдебни изпълнители и др.), одитори, фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за:

  • Изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
  • Отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция или лице, изпълняващо публични функции, във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.
  • Разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
  • Да послужат на трети лица, в полза на които банката е прехвърлила вземанията си, които биха могли да възникнат към вас.
  • При упражняване на представителни функции – на вашите представители по закон или по пълномощие.
  • Предприемане на мерки за защита правата и собствеността на Кей Би Си Банк България ЕАД, осигуряване безопасността на нашите клиенти или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

  В изпълнение на договор

  За да предоставим исканите от вас или представлявано от вас лице продукти и/или услуги или с оглед изпълнение на договор, по който вие или представлявано от вас лице е страна, предоставяме вашите лични данни на трети лица, без участието на които изпълнението на поетите от страните по договора ангажименти би било невъзможно, напр. трети лица, извършващи платежни услуги и/или посредничещи за извършване на платежни услуги (в това число кореспондентски банки), оператори на платежни системи и други лица, специализирани в обработване на транзакции с платежни инструменти, в това число на RPC (Regional Processing Center, Bratislava), и специализирани в поддръжката на платформи за плащания (в това число Център за обработка и плащане на данни (CRISP), Румъния), "Борика" АД, международните картови организации Visa и MasterCard, международни финансиращи институции (напр. ЕИФ, ЕИБ и др.), Министерство на образованието и науката (относно кредити на студенти и докторанти), нотариуси, органите на Нотариалната камара на Република България, Агенция по вписванията, ЦРОЗ, Регистър на банковите сметки и сейфове, Централен депозитар, застрахователи, независими оценители и др.

  Легитимен интерес

  Кей Би Си Банк България ЕАД би могла да сподели ваши лични данни с дружества от КВС Груп, когато споделянето на данните е необходимо за целите на легитимните интереси на Кей Би Си Банк България ЕАД или на друго дружество от КВС Груп. Без ограничение на горното, Банката би могла да сподели Ваши лични данни с Обединена Българска Банка АД за целите на подготовка и осъществяване на процеса по преобразуване, в което двете Банки участват.

  С вашето изрично съгласие

  Извън изброените по-горе случаи, ще споделяме Ваши лични данни с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието Ви да правим това.

  7. Какви са правата ви като субект на данни

  Правата ви като субект на данни, които Кей Би Си България ЕАД обработва

  Имате право:

  На достъп до обработваните от Банката ваши лични данни и правото да изисквате от Банката коригиране и актуализиране на съхраняваните ваши лични данни; Това може да направите, като подадете Заявление за достъп до информация за лични данни, на следния ел. адрес dpo@kbcbank.bg или във всеки банков офис на Кей Би Си Банк България ЕАД.

  • Да оттеглите по всяко време предоставеното от вас съгласие за обработване и съхранение на личните ви данни в случаите, в които те се обработват само на основание съгласие (напр. при директен маркетинг на наши продукти/услуги, които не сте ползвали преди или продукти/услуги на наши партньори или за целите на маркетингови проучвания). Оттеглянето на вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на данните ви, извършено до този момент.
  • Да подадете искане за изтриване на вашите лични данни, които се съхраняват и обработват от банката, в случаите, в които вече няма основание за обработването им.
  • Да поискате ограничаване на съхранението и обработването на личните ви данни от банката и да направите възражение срещу обработването.
  • Да получите вашите лични данни, които сте предоставил на Банката, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на сключен договор между вас и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин.
  • Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от банката.

  Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на вашето искане.

  Ако не сме в състояние да се справим изцяло с искането ви в рамките на календарен месец (поради неговата сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя на искания), може да удължим този период и ще ви обясним причините за това.

  8. Автоматизирани анализи

  Автоматизирани анализи

  Използваме системи и механизми, които ни позволяват да правим автоматизирани анализи въз основа на информацията, която имаме за нашите клиенти. По този начин взимаме информирани бизнес решения, определяме сегмента, в който вие или вашия бизнес попадате, подобряваме качеството на нашите продукти и услуги, проверяваме стабилността и правилното функциониране на нашите системи, осъществяваме дългосрочно статистическо моделиране, идентифицираме подозрителни трансакции с оглед превенция на измами, пране на пари, финансиране на тероризъм, напр. да установим необичайно за вас или вашия бизнес поведение. Освен това, автоматизираният подход ни помага да гарантираме, че можем да предоставим на вас и на вашия бизнес бързо и ефективно обслужване в съответствие с вашите очаквания. Тези автоматизирани анализи могат да доведат до промяна на продуктите, услугите или условията по тях, които можем да ви предложим сега или в бъдеще.

  9. Автоматизирано индивидуално решение

  Автоматизирано индивидуално решение

  При кандидатстване от ваша страна за определени кредитни продукти Банката извършва автоматизирана обработка на вашите данни (т.нар. кредитен скоринг), която е необходима с цел вземане на отговорни, справедливи и информирани решения за отпускане на кредити, осигуряване на унифицирани стандарти за оценка на клиентите, ускоряване на процеса на одобрение на кредитите при минимизирани възможности за допускане на грешки и елиминирането на субективния фактор при вземането на решения. Тези решения са индивидуални за всеки клиент и се отнасят до одобрението за отпускане на кредита, като се основават единствено на автоматизирано обработване на ваши данни. В резултат на обработката и анализа бихме могли да одобрим или да откажем да ви предоставим заявения от вас кредитен продукт.

  Оценката използва данни от три източника:

  1. Формулярът за кандидатстване, депозиран от вас и предоставената допълнителна информация при кандидатстване.
  2. Данни, съдържащи се в публични регистри (напр. Централен кредитен регистър при БНБ, НОИ, Търговски регистър, Имотен регистър).
  3. Данни, които вече притежаваме (напр. ако вече сте наш клиент).

  Кредитният скоринг е математически метод за оценка, който се основава на обстоен статистически анализ на съвкупност от данни, включващи вашата персонална, икономическа, социална информация и семейна идентичност, в т.ч. наличната в публични регистри информация, и дава оценка за вероятността от изпълнение, съответно неизпълнение от страна на клиента. В основата на оценката стои сравнението между наличната клиентска информация с параметрите на кредитната политика, кредитните лимити за съответния продукт/услуга и възможностите за изключения. Това позволява да определим дали можем да предоставим на съответния клиент предлаганата от нас кредитна услуга, да предложим продукт/услуга, отговаряща на неговите нужди, както и ценови условия, съответстващи на рисковия му профил.
  Методите за оценка на риска при кредитиране се проверяват периодично, за да се гарантира, че те са справедливи и адекватни.

  Вашите права при автоматизирано индивидуално решение:

  • Можете да поискате да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин ви засяга в значителна степен.
  • Можете да оспорите решение, взето единствено въз основа на автоматизирано обработване на вашите данни, и да поискате човешка намеса при преразглеждането му.

  10. Срок за съхранение на данните

  Срок за съхранение на вашите данни

  Ще съхраняваме вашите лични данни за срок не по-дълъг от 10 години, считано от годината, следваща годината на приключване на отношенията, във връзка с което са събрани вашите лични данни и доколкото не е налице друго основание за обработване на данните.

  Ще извършваме съхранение на данните ви поради следните причини:

  • За да можем да удовлетворим ваши искания за предоставяне на информация.
  • За да можем да отговорим на вашите въпроси и жалби.
  • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към вас.
  • За да изпълним предвидените спрямо банката законови задължения относно съхранение на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения.
  • За да можем да изпълним нашите законови задължения във връзка с отчетност и капиталова адекватност.
  • За осъществяване на наши легитимни интереси, напр. за установяване, предявяване и защитата на правни претенции; процес по управление на (не)кредитни измами и използване на сметки в банката за извършване на незаконни дейности.

  Съхранението и обработването на вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини или поради причини, свързани с прилагане на мерки за предотвратяване противоправно поведение, минимизиране риска от кредитни измами и оказване на съдействие на държавни органи/институции в тази връзка. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с правоотношенията между вас и Банката, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

  11. Длъжностно лице по защита на данните

  Длъжностно лице по защита на данните

  С оглед защитата на вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Кей Би Си Банк България ЕАД, Банката определя и назначава длъжностно лице по защита на данните: Николета Атанасова, тел. 02/91985790, е-мейл: dpo@kbcbank.bg.

  Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни и с упражняването на вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

  12. Промени в настоящата информация

  Промени в настоящата информация

  Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на Кей Би Си Банк България ЕАД и във всеки офис на Банката, а при промяна на съществена информация, ще ви бъде съобщена чрез SMS, (електронна) поща, когато влезете във вашето електронно банкиране KBC Online Bulgaria или посетите банков офис на Кей Би Си Банк България ЕАД.

  Необходими документи за коригиране и актуализиране на съхраняваните ваши лични данни

  Кей Би Си Банк България ЕАД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.