Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

   

  Условия за ползване

  Този уебсайт (kbcbank.bg) е собственост на Обединена българска банка АД. Потребителят се съгласява, осъществявайки връзка с този уебсайт, да бъде обвързан с условията посочени по-долу.

  Авторско право

  Цялото съдържание на този уебсайт е обект на авторско право с всички запазени права. Всяко цялостно или частично прехвърляне за локално ползване, съхраняване, копиране, възпроизвеждане, предаване, разпространение, изменяне или по друг начин използване на съдържанието на този сайт, включително на приложенията и на програмите предложени в него, без предварителното писмено съгласие на Обединена българска банка АД, е забранено, освен в границите позволени от Закона за авторското право и сродните му права и при условие че забележките за авторско право или друго условие, не са премахнати или променени при такова ползване.

  Без покана или предложение

  Този уебсайт има само информационни цели. Нищо в неговото съдържание не е насочено към и не трябва да се разбира като изрично или подразбиращо се предложение, покана или привличане на клиенти от страна на Обединена българска банка АД или свързано с банката дружество, за закупуване или продажба на финансови инструменти или сключване на каквато и да било сделка, нито като съдържащо съвет или препоръка относно такава сделка или инструмент.

  Обхват на информацията

  Обединена българска банка АД е положила всички разумни усилия за да осигури надеждност на информацията публикувана в този сайт и при избора на използваните източници на информация. Независимо от това, Обединена българска банка АД не декларира и не поема гаранция, изрична или подразбираща се, за верността, пълнотата, навременността или безпроблемния достъп до информацията публикувана на този уебсайт или за използваните източници на информация, и изрично заявява, че не носи никаква отговорност за грешки или пропуски в сайта.

  Промени в уебсайта на Обединена българска банка АД

  Обединена българска банка АД си запазва правото да промени, премести, заличи уебсайта си по всяко време без предизвестие и по-специално да промени настоящото съдържание, изцяло или частично, и да добави ново такова.

  Хипервръзки

  Информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от Обединена българска банка АД и Обединена българска банка АД по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

  Изключване на отговорност

  Обединена българска банка АД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с достъпа и използването на уебсайта на Обединена българска банка АД. Това се отнася и за случаите, в които Обединена българска банка АД посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди.

  Правни ограничения

  Възможно е някои юрисдикции да забраняват получаването на информация или достъпа до този уебсайт. Лицата, за които се отнася тази забрана, поради тяхната националност, местоживеене или постоянно пребиваване, трябва да напуснат сайта.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.